dnes je 21.4.2024

Input:

12/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluvě o mezinárodní výměně publikací

č. 12/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. ledna 1965
o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy o Úmluvě o mezinárodní výměně publikací
Dne 3. prosince 1958 byly v Paříži na X. zasedání Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu přijaty Úmluva o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluva o mezinárodní výměně publikací.
Dne 29. listopadu 1963 byla uložena u generálního ředitele Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu listina o přijetí uvedených Úmluv Československou socialistickou republikou.
Na základě příslušných ustanovení vstupují obě Úmluvy pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 29. listopadu 1964.
Český překlad Úmluv se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
o mezinárodní výměně publikací přijatá Generální konferencí Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu na jejím desátém zasedání v Paříži dne 3. prosince 1958
Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu, jež se sešla na svém desátém zasedání v Paříži ve dnech od 4. listopadu do 5. prosince 1958,
vycházejíc z přesvědčení, že rozvoj mezinárodní výměně publikací je nezbytný k svobodnému šíření myšlenek a poznatků mezi národy celého světa,
přihlížejíc k významu, jaký přikládá mezinárodní výměně publikací Ústava Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu,
uznávajíc potřebu nové mezinárodní úmluvy o výměně publikací,
seznámivší se s návrhy na mezinárodní výměnu publikací, obsaženými v bodě 15.4.1 pořadu tohoto zasedání,
rozhodnuvši na svém devátém zasedání, že podle těchto návrhů má být provedena mezinárodní úprava přijetím mezinárodní úmluvy,
přijala dne 3. prosince 1958 tuto Úmluvu:
Článek 1
Výměna publikací
Smluvní státy se zavazují, že v souladu s ustanoveními této Úmluvy budou podporovat a usnadňovat výměnu publikací jak mezi vládními orgány, tak také mezi nevládními institucemi rázu výchovného, vědeckého, technického nebo osvětového, pokud tato výměna neslouží výdělečným cílům.
Článek 2
Rozsah výměně publikací
1. Podle této Úmluvy mohou být předmětem výměny, nikoliv však dalšího prodeje, mezi orgány a institucemi uvedenými v článku 1 této Úmluvy následující publikace:
a) publikace rázu osvětového, právního, vědeckého, technického, kulturního nebo informačního jako jsou knihy, noviny, časopisy, mapy, plány, tisky, fotografie, mikrofilmy, hudebniny, slepecké publikace v Braillově tisku a jiné tištěné dokumenty,
b) publikace uvedené v Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy, přijaté Generální konferencí Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu dne 3. prosince 1958.
2. Tato Úmluva se nijak nedotýká výměny prováděné na základě Úmluvy o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy, přijaté Generální konferencí Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu dne 3. prosince 1958.
3. Tato Úmluva se nevztahuje na dokumenty důvěrné, úřední oběžníky a jiné dokumenty, které