dnes je 25.2.2024

Input:

12/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

č. 12/1967 Zb.
[zrušené č. 294/2001 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 29. prosince 1966
o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Dne 16. září byla v Alžíru podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
Podle svého článku 13 vstoupila Úmluva v platnost dne 16. září 1966.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Alžírské demokratické a lidové republiky, vedeny přáním prohlubovat spolupráci v oblasti zdravotnictví a tím dále rozšiřovat a upevňovat přátelské vztahy mezi oběma státy, se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.
Článek 2
Smluvní strany si budou vyměňovat odborné zkušeností získané v oblasti zdravotnictví.
Tato výměna se bude zejména vztahovat na zdravotnické metody, jako jsou prevence, hygiena, boj proti epidemiím, zdravotní výchova, jakož i na používané prostředky.
Článek 3
Smluvní strany si budou vyměňovat publikace a informace, zdravotnické filmy, prostředky a metody zdravotní výchovy, zejména audiovizuální.
Článek 4
Smluvní strany budou rozvíjet a prohlubovat spolupráci cestou výměny zkušeností mezi odborem zdravotnického výzkumu a odborem škol a zdravotní výchovy ministerstva zdravotnictví a jinými československými odbornými zařízeními na jedné straně a Alžírským národním zdravotním ústavem a jinými odbornými zařízeními na druhé straně.
Článek 5
Příslušné orgány a instituce smluvních stran si budou vyměňovat plány a materiály o jimi organizovaných zdravotnických sjezdech, konferencích a zasedáních, zejména mezinárodního charakteru, a budou zvát na tyto akce představitele druhé smluvní strany.
Článek 6
Smluvní strany budou spolupracovat na úseku odborné výchovy zdravotnických pracovníků zejména v tom směru, že: 1. budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků za účelem jejich doškolování a specializace, případně studia některých chorob,
2. budou si vyměňovat pedagogické zkušenosti, učební pomůcky a dokumentaci o zdravotnictví.
Článek 7
Příslušné československé správní orgány budou napomáhat rozvoji alžírského zdravotnictví tím, že vyšlou na žádost příslušných alžírských správních orgánů odborníky pro výchovu zdravotnického personálu, lékaře a jiné zdravotnické pracovníky do Alžírska.
Příslušné československé správní orgány usnadní dále studium alžírského personálu ve svých zdravotnických školách a zařízeních.
Článek 8
K zamezení šíření infekčních nemocí budou si příslušné orgány a instituce