dnes je 3.12.2023

Input:

12/1968 Sb., Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, platné do 23.11.1990

č. 12/1968 Zb.
[zrušené č. 369/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. ledna 1968
o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 17 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, a podle § 124 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:
§ 1
(1) Poslancům národních výborů krátkodobě uvolňovaným pro výkon funkce u národních výborů organizacemi, u nichž jsou v pracovním nebo v obdobném poměru (dále jen „organizace“), přísluší za dobu jejich uvolnění místo mzdy (jiné odměny za práci) od organizací náhrada ušlého výdělku ve výši jejich průměrného výdělku zajišťovaného podle platných předpisů.1) Tuto náhradu jim vyplácejí organizace v termínech stanovených v organizaci pro výplatu mezd (jiných odměn za práci). Národní výbory uhradí organizacím takto vyplacenou náhradu ze svých rozpočtových prostředků na podkladu vyúčtování, a to podle vzájemné dohody měsíčně, popřípadě čtvrtletně.
(2) Poslancům národních výborů krátkodobě uvolňovaným pro výkon funkce u národních výborů, kteří nejsou v pracovním nebo v obdobném poměru, poskytují náhradu ušlého výdělku za dobu jejich uvolňování národní výbory příloze svých rozpočtových prostředků v prokázané výši; nemůže-li krátkodobě uvolňovaný poslanec národního výboru ušlý výdělek prokázat, může mu národní výbor poskytnout přiměřenou náhradu. Náhrada poskytovaná podle tohoto odstavce není započitatelná pro účely důchodového zabezpečení (pojištění).
§ 2
(1) Poslanci národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce u národních výborů dlouhodobě uvolněni z dosavadního zaměstnání (dále jen „dlouhodobě uvolnění poslanci“), obdrží místo mzdy (jiné odměny za práci) od organizací přiměřenou odměn od národních výborů podle bližších podmínek stanovených vládou. Odměna se posuzuje jako mzda a vyplácejí ji přímo národní výbory ze svých rozpočtových prostředků. Při stanovení výše odměny se přihlíží k rozsahu odpovědnosti a k společenskému významu funkce, k osobním kvalitám funkcionářů a k výši jejich dosavadních výdělků, jejich pracovní nebo obdobný poměr u organizací se jim po dobu dlouhodobého uvolnění pro výkon funkce u národních výborů zachovává. Odměna přísluší i poslancům, kteří vykonávají funkce dlouhodobě uvolněných poslanců a nebyli předtím zaměstnáni.
(2) Poslancům, kteří vykonávají funkci předsedy, tajemníka a ve zvlášť stanovených případech i funkci místopředsedy národního výboru nebo předsedy komise při svém zaměstnání, přísluší od národních výbor kromě náhrady ušlého výdělku podle § 1 ještě přiměřená odměna za výkon funkce podle bližších podmínek stanovených vládou.
§ 3
(1) Poslanci národních výborů mají nárok na náhradu skutečných výdajů, které jim vzniknou při výkonu funkce, z rozpočtových prostředků národních výborů. Tyto náhrady se poskytují podle platných předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru. Poslancům krajských a okresních národních výborů mohou být tyto náhrady paušalovány přiměřenými měsíčními částkami podle zásad