dnes je 19.7.2024

Input:

120/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení, platné do 31.12.1947

č. 120/1945 Zb.
[zrušené č. 226/1947 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) V době nezbytně nutné potřeby, která končí dnem, jenž bude určen vládním nařízením, je předpisů zákona ze dne 8. června 1937, čís. 115 Sb. o vojenském polním trestním řízení (XXVII hlava vojenského trestního řádu) použíti se změnami uvedenými v tomto dekretu (§§ 2 až 6).
(2) Veškeré původní předpisy pozměněné ustanoveními §§ 2 až 6 tohoto dekretu obživnou v plné platnosti dnem, který bude určen vládním nařízením (odst. 1).
§ 2.
(1) Pravomoc polních soudů vykonávají:
a) polní soudy I. stolice a
b) vrchní polní soudy.
(2) Polní soudy I. stolice vykonávají pravomoc nižších polních soudů (458 čís. 1) ve složení nižších polních soudů a podle předpisů pro ně platných, a nalézací pravomoc vyšších polních soudů (§ 459 čís. 1) ve složení vyšších polních soudů a podle předpisů pro ně platných.
(3) Ustanovení § 456, odst. 1 neplatí.
§ 3.
(1) Vrchní polní soudy rozhodují o odvoláních z rozsudků polních soudů I. stolice, o stížnostech v případech, v nichž vojenský trestní řád přikazuje rozhodování divisnímu soudu a mimo to o věcech, které jim jsou přikázány v XXVII hlavě vojenského trestního řádu.
(2) Ustanovení § 459 čís. 2, §§ 460 a 477 odst. 4 neplatí.
§ 4.
I důstojníci justiční služby nižších hodností, než jsou ustanoveny v - 461, mohou býti ustanoveni předsedy vrchních polních soudů a předsedy polních soudů I. stolice.
§ 5.
Žalobci u polních soudů I. stolice jsou polní prokurátoři. Platí o nich ustanovení o vyšších polních prokurátorech.
§ 6.
(1) Polní soudy zřizuje a zrušuje hlavní velitel; může přenést právo zřizovat a zrušovat polní soudy I. stolice na jiné vyšší velitele jemu podřízené.
(2) Polní soudy I. stolice se zřizují u vyšších velitelství podle potřeby. Vrchní polní soud se zřídí zpravidla jen u hlavního velitelství; je-li toho však třeba, mohou býti ještě další vrchní polní soud zřízeny u vyšších velitelství, které určí hlavní velitel.
(3) Velitelství, u něhož je polní soud zřízen, určuje jeho stanoviště.
(4) Kterým vrchním polním soudům jsou podřízeny jednotlivé soudy I. stolice určí velitel, jenž vrchní polní soudy zřizuje.
(5) Hlavní velitel určí místní příslušnost polních soudů I. stolice a vrchních polních soudů.
(6) Ustanovení § 457 a § 471, odst. 1, věta první neplatí.
§ 7.
(1) Dekret presidenta republiky ze dne 26. října 1940 o československých polních soudech (čís. 5 Úředního věstníku československého) se zrušuje.
(2) Dekret presidenta republiky ze dne 28. února 1942 o obnově trestního řízení a o zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy československé armády v zahraničí (č. 6 Úředního věstníku československého) platí také pro polní řízení podle tohoto dekretu.
§ 8.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 6. října 1944; provede jej ministr národní obrany.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
gen. Svoboda v. r.