dnes je 21.7.2024

Input:

120/1946 Sb., Vládní nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění

č. 120/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. května 1946
o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.), o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění:
§ 1.
Zásady.
Složení zemských, okresních a místních národních výborů (ústředního národního výboru hlavního města Prahy) a jejich složek se přizpůsobí výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění, konaných dne 26. května 1946, tak, že se národní výbory obnoví podle poměru hlasů, odevzdaných politickým stranám při těchto volbách v obvodu působnosti dotyčného národního výboru. K tomuto účelu se platné hlasy odevzdané politickým stranám ve volbách do ústavodárného Národního shromáždění považují za hlasy odevzdané listinám kandidátů, které tyto strany předloží podle tohoto nařízení.
§ 2.
Volební výbory.
(1) Rozvržení mandátu v obnovených národních výborech provedou volební výbory, a to
pro zemské národní výbory zemský volební výbor,
pro okresní národní výbory okresní volební výbor,
pro místní národní výbory místní volební výbor.
(2) Členy volebních výborů jsou za každou politickou stranu, která podala v předepsané lhůtě listinu kandidátů, dva zástupcové. Každý člen volebního výboru má náhradníka.
(3) Volební výbory uvedené v odstavci 1 sejdou se takto:
a) Zemský volební výbor sejde se k první schůzi bez pozvání dne 12. června 1946 o 10. hodině dopolední v úřadovně předsedy zemského národního výboru.
b) Okresní volební výbor sejde se k první schůzi bez pozvání dne 18. června 1946 o 10. hodině dopolední v úřadovně předsedy okresního národního výboru.
c) Místní volební výbor sejde se k první schůzi bez pozvání dne 25. června 1946 o 10. hodině dopolední v úřadovně předsedy místního národního výboru.
(4) Další schůze volebních výborů sejdou se bez zvláštního pozvání podle potřeby v době a na místě, které si samy určí.
(5) Volební výbor zvolí v prvé schůzi ze sebe předsedu většinou hlasů. Volbu řídí nejstarší člen volebního výboru. Volební výbor je usnášení schopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, při čemž je počítati za člena také náhradníka, nastoupivšího na místo člena nepřítomného.
(6) Není-li volební výbor v prvé nebo v některé z dalších schůzí usnášení schopný, sejde se za 48 hodin po té bez zvláštního pozvání na stejném místě a jest usnášení schopný za každého počtu přítomných.
Listiny kandidátů.
§ 3.
(1) Politické strany, ucházející se o zastoupení v obnovených národních výborech, předloží listiny kandidátů předsedům národních výborů, o jejichž obnovu jde, a to
pro zemské národní výbory do 11. června 1946,
pro okresní národní výbory do 17. června 1946,
pro místní národní výbory do 24. června 1946, a to vždy do 12. hodiny polední.
(2) Do listin kandidátů mohou býti pojaty pouze osoby, u jejichž zápisu ve stálých voličských seznamech není poznamenána překážka výkonu volebního práva (§ 24 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých