dnes je 25.7.2024

Input:

120/1950 Sb., Vládní nařízení o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích, platné do 31.12.1965

č. 120/1950 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. července 1950
o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 3, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (dále jen „zákon“), a podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
ČÁST PRVNÍ
Práva a povinnosti.
§ 1.
Slib.
(1) Při nastoupení práce složí zaměstnanec tento slib:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé republice, jejímu lidově demokratickému zřízení, jejímu presidentu a její vládě, že budu zachovávat zákony a nařízení Československé republiky, že budu své povinnosti plnit pilně, svědomitě a nestranně, zejména že budu poslušen příkazů vedoucích, že budu přísně zachovávat mlčenlivost v úředních věcech a že při veškerém svém jednání mít na zřeteli jen zájmy služby a prospěch republiky a jejího lidu“.
(2) Slib se složí tak, že slibující opakuje předčítané znění slibu a podá ruku tomu, kdo slib přijímá.
(3) Po složení slibu podepíše slibující písemné znění slibu opatřené datem, kdy slib byl složen.
§ 2.
Pracovní kázeň.
(1) Zaměstnanec je povinen uposlechnout příkazu vedoucího a vykonat jej svědomitě, přesně a bez průtahu.
(2) Domnívá-li se zaměstnanec, že příkaz jemu uložený se příčí zásadám lidově demokratického zřízení nebo že by jeho provedením byl ohrožen jiný obecný zájem nebo zřejmě vznikla neodůvodněná škoda, je povinen upozornit na to vedoucího ještě před provedením příkazu. Trvá-li vedoucí na provedení příkazu, dá jej písemně.
(3) Příkazu nesmí však zaměstnanec uposlechnout, odporuje-li zjevně povinné věrnosti Československé republice nebo ukládá-li zřejmě trestné jednání. O takovém příkazu podá zprávu přímo nadřízenému úřadu (orgánu).
§ 3.
Zvláštní povinnosti vedoucího zaměstnance.
(1) Vedoucí zaměstnanec je osobně odpověden za splnění úkolů uložených zaměstnancům, kteří mu podléhají. Je povinen zejména:
a) starat se o to, aby zaměstnanci, kteří jsou mu podřízeni, měli při své práci vždy na zřeteli politické a hospodářské úkoly státu a aby proto stále zdokonalovali svou práci a politické a odborné vědomosti,
b) pečovat o zlepšení pracovního výkonu účelným uspořádáním práce a dozoru na ni, jejím spravedlivým rozdělením podle schopností a sil zaměstnanců, hospodárným využitím pracovní doby a vlastní účastí na zvlášť významných úkolech a pracích,
d) starat se o to, aby práce v úseku svěřeném jeho řízení a kontrole byla vykonávána nejmenším potřebným počtem zaměstnanců,
c) působit k tomu, aby mezi ním a zaměstnanci a mezi zaměstnanci navzájem byla důvěra jako, základ pracovní výkonnosti a uvědomělé pracovní kázně.
(2) Vedoucí nesmí bez důležitých důvodů ukládat přiděleným zaměstnancům provedení prací, které má podle platných předpisů, po případě podle daných příkazů, vykonat sám.
§ 4.
Styk se stranami.
Ve styku se