dnes je 25.2.2024

Input:

120/1962 Sb., Zákon o boji proti alkoholismu

č. 120/1962 Zb.
[zrušené nepriamo č. 300/2005 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1962
o boji proti alkoholismu
Alkoholismus brzdí upevňování a rozvoj socialistického soužití, působí škody společenské, hospodářské, mravní i zdravotní a může narušovat výstavbu rozvinuté socialistické společnosti.
Aby všechny státní orgány a všechny společenské, hospodářské a jiné organizace vyvinuly jednotné úsilí v boji proti alkoholismu, usneslo se Národní shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Boj proti alkoholismu směřuje zejména proti požívání alkoholických nápojů v nadměrném množství, v závadných výrobcích nebo za nevhodných okolností, např. před výkonem zaměstnání nebo jiné činnosti, při tomto výkonu, v nemoci nebo v těhotenství, jakož i proti požívání alkoholických nápojů dětmi a mladistvými.
(2) Alkoholickými nápoji podle tohoto zákona jsou lihoviny, víno a pivo a všechny ostatní nápoje, které obsahují více než 0,75 objemových procent alkoholu.
§ 2
Prostředky boje proti alkoholismu
Boj proti alkoholismu se uskutečňuje zejména
a) výchovou obyvatelstva ke střídmosti v požívání alkoholických nápojů, výchovou školní mládeže a pracujícího dorostu k abstinenci,
b) širokým aktivním zapojováním pracujících a jejich společenských organizací do různých forem preventivní protialkoholní činnosti, zejména výchovné a osvětové,
c) zajišťováním materiálních předpokladů pro zásobování obyvatelstva vhodnými nealkoholickými nápoji a propagací těchto nápojů,
d) výzkumem příčin a následků alkoholismu a jejich odstraňováním,
e) zřizováním protialkoholních zařízení a léčením osob, které si způsobily požíváním alkoholických nápojů poruchu na zdraví, jakož i lékařským dozorem na ně,
f) zákazem nebo omezením podávání alkoholických nápojů a dalšími opatřeními podle ustanovení dále uvedených,
g) postihem provinilých osob podle příslušných zákonů.
§ 3
Ústřední protialkoholní sbor
(1) Protialkoholní boj je koordinován a metodicky veden Ústředním protialkoholním sborem při ministerstvu zdravotnictví.
(2) Členy tohoto sboru jsou zástupci ministerstev a jiných ústředních orgánů a společenských organizací i jiné osoby. Členy sboru jmenuje a odvolává na návrh příslušných orgánů a organizací ministr zdravotnictví. Ministr zdravotnictví jmenuje též předsedu sboru.
(3) Ústřední protialkoholní sbor podává iniciativní návrhy a náměty na rozvíjení a prohloubení protialkoholního boje a sleduje, popř. kontroluje všechna protialkoholní opatření.
(4) Statut Ústředního protialkoholního sboru schvaluje vláda.
§ 4
Úkoly národních výborů
(1) V krajích a okresech řídí boj proti alkoholismu národní výbory. Národní výbory přitom zejména
a) zajišťují pomocí kulturních podniků a osvětových zařízení propagaci boje proti alkoholismu všemi dosažitelnými prostředky,
b) propagují a organizují hodnotné využití volného času, zejména u dětí a mládeže, a chrání mládež před vlivem alkoholu, zejména propagací a organizací masové účasti mládeže i dospělých v různých formách tělesné výchovy, zakládáním zájmových zdravotnických kroužků a zdravotnických hlídek mládeže a spoluprácí se státními spořitelnami při propagaci spoření a