dnes je 21.5.2024

Input:

121/1946 Sb., Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu

č. 121/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Přispěti ke zdaru všech zemědělských prací, jichž řádné a včasné provedení vyžaduje zájem státu, je mravní i právní povinností obyvatelů Československé republiky.
(2) Zemědělskými pracemi podle tohoto zákona jsou též polní i zahradní pěstování zeleniny, práce v lesní výrobě, školkařství a pod.
§ 2.
K výkonu prací podle § 1 mohou býti v rámci ustanovení tohoto zákona přiděleni všichni zemědělských prací schopní muži ve věku od 15 do 55 roků a ženy ve věku od 15 do 45 roků.
§ 3.
(1) Obyvatelé všech obcí v zemích České a Moravskoslezské, kteří v těchto obcích mají řádný pobyt, jsou povinni hlásiti se podle ustanovení odstavce 3 do 8 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona.
(2) Ministr ochrany práce a sociální péče může vyhláškou v Úředním listě lhůtu stanovenou v odstavci 1 ve velkých městech přiměřeně prodloužiti.
(3) Hlášení podle odstavců 1 a 2 se děje u místního národního výboru (správní komise), po případě v místech, kde je sídlo okresního úřadu ochrany práce (pobočky), u tohoto úřadu (pobočky).
§ 4.
Z povinnosti hlášení podle § 3 se vyjímají:
a) osoby, které jsou ve stálém pracovním (služebním), nebo učebním poměru, podléhají povinnému nemocenskému pojištění a skutečně pracují;
b) osoby v zemědělství plně zaměstnané, dále osoby, které provozují samostatnou úřadem schválenou živnost nebo svobodné povolání, jakož i osoby, které konají vojenskou nebo bezpečnostní službu;
c) posluchači vysokých škol, kteří řádně pokračují ve studiu, a jejich absolventi, kteří se připravují ke zkouškám, a žáci středních a odborných škol veřejných nebo s právem veřejnosti;
d) ženy od 3. měsíce těhotenství a osoby, které pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu jsou trvale nezpůsobilé k práci, a mohou-li tuto skutečnost doložiti vysvědčením úředního lékaře okresního úřadu ochrany práce nebo jinou veřejnou listinou;
e) ženy, které vedou domácnost a při tom pečují alespoň o 1 dítě do 10 let nebo nejméně o 2 příslušníky domácnosti, kteří jsou vyňati z povinnosti hlášení podle tohoto paragrafu;
f) přednostové a členové cizích zastupitelských úřadů a příslušníci jejich rodin.
§ 5.
(1) Místní národní výbor (správní komise) pořídí seznam přihlášených osob a pojme do něho také osoby, které své povinnosti hlášení neučinily zadost, pokud mu jsou známy. Seznam neprodleně předloží ve 2 stejnopisech okresnímu úřadu ochrany práce, do jehož obvodu působnosti spadá.
(2) Okresní úřad ochrany práce (pobočka) upraví, po případě doplní, seznam a vrátí jeden stejnopis místnímu národnímu výboru, který vyrozumí osoby do něho pojaté. Místní národní výbor (správní komise) může tak učiniti tím, že seznam vyhlásí způsobem v místě obvyklým (vyvěšením, oběžníkem a podobně).
(3) Vyrozumění místním národním výborem (správní komisí) má účinky doručení výměru okresního úřadu ochrany práce (§ 3 vládní nařízení ze dne 4. června 1945, č. 13 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce).
§ 6.