dnes je 22.6.2024

Input:

121/1947 Sb., Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním

č. 121/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. června 1947
o znalečném v trestním řízení soudním.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. IX uvozovacího zákona k trestnímu řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., § 227 trestního řádu, zák. čl. XXXIII/1896, čl. II, §§ 1 a 4 zákona ze dne 1. července 1927, č. 107 Sb., jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizuje soudní lékařské rady, a §§ 62 a 70 zákona ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském):
Čl. I.
Znalecké odměny.
§ 1.
(1) Odměny znalců v trestním řízení soudním se určují zpravidla (§ 2) podle sazebníku znaleckých odměn připojeného k tomuto nařízení. Není-li úkon v sazebníku uveden nebo zahrnut v některém úkonu tam uvedeném, budiž odměna určena podle času a námahy, jichž bylo k úkonu potřebí, s přihlédnutím k výši sazební odměny za úkon obdobný.
(2) Odměny znalců, kteří nejsou uvedeni v sazebníku znaleckých odměn, buďtež určeny podle času a námahy a podle stupně vědomostí nebo dovedností, jichž bylo k úkonu potřebí, a s přihlédnutím k tomu, jak se odměňují znalci uvedení v sazebníku za obdobné úkony, zpravidla (§ 2) částkou nepřevyšující 160.- Kčs.
§ 2.
Vybočuje-li znalecký úkon vzhledem k svému rozsahu, složitosti nebo mimořádným vědomostem nebo dovednostem, jichž bylo k němu potřebí, nebo vzhledem k jiným mimořádným okolnostem z obvyklým mezí do té míry, že by odměna určená podle nejvyšší sazební položky nebo podle § 1, odst. 2 byla neúměrně nízká, budiž přiznána odměna nízká, budiž přiznána odměna přiměřeně vyšší.
§ 3.
Bylo-li k úkonu přibráno několik znalců, přísluší každému z nich nárok na plnou odměnu.
§ 4.
Není-li v sazebníku znaleckých odměn stanoveno jinak, je v odměně za vyšetření (prohlídku, ohledání) zahrnuta i odměna za nález a posudek.
§ 5.
Je-li odměna za znalecký úkon, který se provádí v nepřítomnosti soudu, podle sazebníku závislá na délce doby vynaložené na úkon, je znalec povinen vésti zvláštní výkaz, v němž v časovém pořadí vyznačí, kolik hodin v jednotlivé dny ztrávil znaleckou činností a co za tu dobu vykonal. Tento výkaz předloží znalec soudu zároveň se žádostí za odměnu.
§ 6.
(1) Veřejným úřadům a veřejným ústavům příslušejí odměny za znalecké úkony podle sazeb stanovených pro výkony těchto úřadů a ústavů.
(2) Nejsou-li takové sazby stanoveny a nejde-li o znalecký úkon bezplatný, určí soud odměnu obdobně podle ustanovení tohoto nařízení.
§ 7.
(1) Odměna podle sazebníku znaleckých odměn přísluší znalci nehledíc k tomu, zda jde o znalecký úkon v přípravném řízení nebo při hlavním nebo odvolacím přelíčení.
(2) Podá-li znalec při hlavním nebo odvolacím přelíčení posudek na podkladě vlastního nálezu podaného v přípravném řízení, přísluší mu stejná odměna jako za posudek podaný na podkladě nálezu jiného znalce. Není-li stanovena pro posudek podaný na podkladě nálezu jiného znalce dotyčné kategorie znalců zvláštní odměna, určí soud odměnu zlomkem, a to zpravidla ne více než polovinou odměny přiznané v řízení přípravném.
§ 8.
Pomocníku při pitvě přísluší odměna 40.- Kčs, byla-li však pitvána mrtvola rozkladu,