dnes je 26.5.2024

Input:

121/1948 Sb., Zákon o znárodnění ve stavebnictví, ve znění účinném k 1.1.1992

č. 121/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1948
o znárodnění ve stavebnictví.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
116/1949 Sb.
(k 1.7.1951)
nepřímo, změna kompetencí
86/1950 Sb.
(k 1.8.1950)
ruší § 23 až 27
88/1950 Sb.
(k 1.8.1950)
ruší § 23 až 27
58/1951 Sb.
(k 28.7.1951)
mění, doplňuje
ÚZ 59/1951 Sb.
 
 
90/1951 Sb.
(k 28.10.1951)
ruší § 10
105/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
stanoví nepoužitelnost § 1 odst. 2
455/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
ruší § 1 odst. 2
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I .
Rozsah znárodnění.
§ 1.
(1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním podniky, které na podkladě oprávnění živnostenského nebo oprávnění uděleného podle předpisů o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech) provádějí stavební práce jakéhokoli druhu a u nichž počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 padesáti osob.
(2) (zrušen 455/1991 Sb.)
(3) Je-li spojeno nebo spojí-li se dva nebo více stavebních podniků za účelem společného provedení jedné nebo více staveb jakéhokoli druhu, podléhají dotčené podniky znárodnění, zvýší-li se tím počet osob v těchto spojených podnicích zaměstnaných nebo činných na padesát.
(4) Při zjišťování počtu osob v podniku zaměstnaných nebo činných podle odstavců 1 až 3 rozhoduje součet všech těchto osob bez ohledu na to, kde pracují nebo pracovaly.
(5) Ministr stavebního průmyslu určí v dohodě se zúčastněnými ministry po slyšení Ústřední rady odborů vyhláškou v úředním listě druhy podniků, které se pokládají za podniky podle odstavců 1 a 3.
(6) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na podniky:
a) společenstev výdělkových a hospodářských, zřízených podle zákona č. 70/1873 ř. z., o společenstvech výdělkových a hospodářských, na Slovensku družstev zřízených podle §§ 223 a násl. zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, jsou-li tyto podniky společenstvy nebo družstvy přímo provozovány, s výjimkou podniků, které nejpozději do 31. prosince 1948 určil ministr techniky v dohodě s Ústřední radou odborů a Ústřední radou družstev,
b) které ministr stavebního průmyslu v dohodě s ministrem financí vyloučí ze znárodnění, při čemž jejich vlastníkům (provozovatelům) nařídí, aby je trvale zastavili, protože se vláda usnesla, že jejich další provozování není v obecném zájmu.
(7) O tom, jsou-li splněny podmínky pro znárodnění podle tohoto zákona, rozhoduje ministr stavebního průmyslu.
§ 2.
(1) Dosavadní vlastníci, držitelé, orgány národní správy a zmocněnci k zatímní správě (§ 19) podniků, podléhajících znárodnění podle § 1, podají ministerstvu stavebního průmyslu hlášení, jehož vzor vyhlásí ministr stavebního průmyslu v úředním listě. Toto hlášení jest podati do 15 dnů ode dne vyhlášení vzoru. Nastanou-li okolnosti rozhodné pro znárodnění teprve po tomto dni, počíná lhůta ke hlášení dnem, kdy tyto okolnosti nastaly. V řízení musí spolupůsobiti též osoby, které k tomu budou vyzvány ministerstvem stavebního průmyslu. Hlášení má býti podepsáno i závodní radou nebo závodním důvěrníkem; pokud hlášení nepodává dosavadní vlastník nebo držitel znárodněného majetku, je povinen připojiti k němu své vyjádření.
(2) Osoby jmenované v odstavci 1 jsou povinny spolupůsobiti při sestavování účetních závěrek za dobu do znárodnění, pokud k tomu budou vyzvány příslušným generálním ředitelstvím.
§ 3.
Pokud v oboru působnosti ministra stavebního průmyslu se majetku znárodněného podle tohoto zákona nepoužije ke zřízení národního podniku nebo k začlenění do národního podniku anebo pokud takový majetek nebude svěřen do