dnes je 26.5.2024

Input:

121/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství, platné do 14.4.1992

č. 121/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. července 1950,
kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 32 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (dále jen „zákon“):
§ 1.
Osobní rozsah.
(1) Tento platový řád upravuje platové poměry laických učitelů náboženství.
(2) Laickými učiteli náboženství jsou státní zaměstnanci, kteří obstarávají vyučování náboženství na školách, je-li tato práce těžištěm jejich činnosti.
§ 2.
Pracovní třídy.
Pracovní třídy se stanoví podle druhu práce takto:
 
Pracovní třída
Druh práce
I
Vyučování náboženství na školách národních a středních.
II
Vyučování náboženství na gymnasiích.
§ 3.
Přijímání, zařaďování a přeřaďování učitelů.
(1) Učitelé náboženství se přijímají v rámci schváleného plánu pracovních sil po slyšení duchovenského úřadu příslušné konfese.
(2) Při přijetí se učitel zařadí do pracovní třídy odpovídající druhu práce, pro jejíž výkon byl přijat.
(3) Koná-li učitel práce zařaděné do obou pracovních tříd, zařadí se podle práce, kterou koná převážně.
(4) Podrobnosti, zejména o přeřadění z jedné třídy do druhé, stanoví Státní úřad pro věci církevní v dohodě s ministerstvy financí a práce a sociální péče.
§ 4.
Základní plat.
(1) Výše základního platu činí:
 
Ve stupni
Při době započitatelné pro zvýšení základního platu
V pracovní třídě
I
II
od počátku
do konce
Kčs měsíčně
1.
-
5. roku
3 000. -
3 500. -
2.
6. roku
10. roku
3 380. -
3 940. -
3.
11. roku
15. roku
3 760. -
4 380. -
4.
16. roku
20. roku
4 140. -
4 820. -
5.
21. roku
-
4500. -
5250. -
(2) Postup do vyššího stupně základního platu se přizná jen učiteli, který prokáže vyšší politickou a odbornou způsobilost a dobré pracovní výsledky.
(3) Učiteli, který při zastupování nepřítomného učitele koná s úspěchem práce zařaděné do vyšší pracovní třídy déle než měsíc, přísluší za dobu dalšího zastupování náhrada ve výši rozdílu mezi jeho základním platem a základním platem, který by mu příslušel ve vyšší pracovní třídě.
Doba započitatelná pro zvýšení základního platu.
§ 5.
(1) Pro zvýšení základního platu se s omezením stanoveným v § 6 započte doba
a) ztrávená v pracovním poměru dosavadních profesorů a učitelů náboženství (definitivních, čekatelů a výpomocných),
b) vojenské služby v československé branné moci, pokud nebyla prodloužena (nasluhována) v důsledku výkonu trestu,
c) služby v československých legiích nebo ztrávená ve vlastnosti účastníka národního boje za osvobození, a to v rozsahu, ve kterém byla dosud započitatelná pro zvýšení služného (platu mu odpovídajícího) podle zákona č. 462/1919 Sb., o propůjčení míst legionářům, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, nebo podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.
(2) Státní úřad pro věci církevní může pro zvýšení základního platu započísti také dobu nezaviněné nezaměstnanosti nebo dobu, po kterou byla učiteli práce znemožněna pro politickou, národní nebo rasovou persekuci.
(3) Státní úřad pro věci