dnes je 2.12.2023

Input:

121/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti, platné do 30.6.1980

č. 121/1968 Zb.
[zrušené č. 42/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 19. srpna 1968
o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
Ministr zahraničního obchodu podle § 2 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, stanoví:
§ 1
(1) Zahraniční obchod a mezinárodní zasilatelství (dále jen „zahraničně obchodní činnost“) může být prováděn československými socialistickými organizacemi, kterým ministerstvo zahraničního obchodu udělí oprávnění podle ustanovení této vyhlášky.
(2) Dosavadní oprávnění k provádění zahraničně obchodní činnosti se považují v ne změněném rozsahu za oprávnění udělená podle ustanovení této vyhlášky, avšak pozbývají povahy výhradnosti.
§ 2
Obchodní operace v zahraničním obchodě mohou organizace, kterým bylo uděleno oprávnění k provádění zahraničně obchodní činnosti, provádět vlastním jménem a na vlastní účet nebo vlastním jménem a na cizí účet.
§ 3
(1) V žádosti o udělení oprávnění k provádění zahraničně obchodní činnosti uvede žadatel název a sídlo podniku, předmět podnikání spolu se seznamem druhů zboží (v nomenklatuře podle celního sazebníku), jehož se žádost týká, a navrhovanou formu provádění této činnosti.
(2) Žadatel musí dále v žádosti uvést především:
a) předpokládané výsledky zahraničního obchodu za první rok činnosti, popřípadě za údobí přiměřené uvažované činnosti - spolu s další vývojovou perspektivou - jako podklad pro posouzení efektivnosti zahraničního obchodu, včetně úvěrové náročnosti, obchodních nákladů apod., dále výhody event. spojení dovozu s vývozem apod.;
b) způsob odpovídajícího organizačního, personálního a věcného vybavení;
c) peněžní prostředky pro zamýšlené podnikání;
d) celkovou koncepci prodeje a nákupu v zahraničí, včetně organizace zastupitelské sítě a zahraničně prodejní (nákupní) organizace a využívání moderních komerčních metod.
(3) Žádost, která nemá předepsané náležitosti nebo není dostatečně doložena a nebude ani na výzvu ministerstva zahraničního obchodu ve stanovené lhůtě doplněna, bude vrácena žadateli.
§ 4
Udělení oprávnění může být odepřeno, jestliže by zahraničně obchodní činnost
a) vedla k ekonomicky a obchodně politicky neúčelnému rozdrobení zahraničního obchodu mezi podniky, jejichž odborné znalosti a postavení by neumožňovaly efektivní postup na zahraničních trzích a které by neměly ani perspektivní možnost vývoje; v odůvodněných případech lze však přihlédnout ke specifickým ekonomickým podmínkám menších organizací,
b) jinak vedla ke zhoršení dosavadní československé pozice na zahraničních trzích,
c) směřovala při dovozu k monopolizaci postavení žadatele na tuzemském trhu,
d) měla být prováděna formou, která by neodpovídala zamýšlenému účelu.
§ 5
Ministerstvo zahraničního obchodu může odejmout udělené oprávnění, jestliže přes předcházející upozornění na závady a po marném uplynutí poskytnuté přiměřené lhůty k jejich odstranění.
a) oprávněná organizace nesplňuje předpoklady a podmínky, za nichž jí bylo oprávnění uděleno,
b) oprávněná organizace jedná v rozporu s dobrými zvyklostmi soutěže při provádění