dnes je 5.3.2024

Input:

122/1950 Sb., Nařízení o podávání a vyřizování zlepšovacích námětů, platné do 31.3.1952

č. 122/1950 Zb.
[zrušené č. 7/1952 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra-předsedy státního úřadu plánovacího
ze dne 7. srpna 1950
o podávání a vyřizování zlepšovacích námětů.
Ministr-předseda státního úřadu plánovacího nařizuje podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Zlepšovací náměty v úseku průmyslové výroby (dále jen „náměty“) lze podávat jakýmkoli způsobem (ústně, písemně, bez náčrtu, s náčrtem a pod.) odpovědnému vedoucímu dílenského provozu (na př. dílny).
(2) Vedoucí dílenského provozu (dále jen „vedoucí“):
a) vydá zlepšovateli na každý podaný námět písemné potvrzení se stručným popisem námětu,
b) posoudí s příslušným orgánem jednotné odborové organisace (s důvěrníkem, po případě s výrobním referentem dílenské rady), zda námět bude projednán podle § 3 nebo podle § 4.
§ 2.
Náměty se hodnotí a výše odměn za ně se určuje podle směrnic ministerstva práce a sociální péče.
§ 3.
Náměty, které je možno ihned uplatnit v závodě, v němž byly podány, a u kterých výše odměny pravděpodobně nepřesáhne částku 1.000 Kčs, se vyřizují takto:
1. Vedoucí, jemuž byl námět podán, jej do jednoho týdne ode dne podání projedná na výrobní poradě a spolu s důvěrníkem, po případě s výrobním referentem dílenské rady jej posoudí s hlediska svého pracovního úseku; vyžaduje-li námět doplnění, poskytne vedoucí nebo jím určená osoba zlepšovateli odbornou pomoc.
2. Je-li možno námětu použít, vedoucí stanoví po propočtu bezodkladně výši odměny a zařídí její vyplacení; zároveň předá přijatý námět s posudkem vedoucího závodu, který učiní všechna opatření k jeho nejširšímu praktickému využití k evidenčnímu podchycení jeho uplatňování a k jeho propagačnímu zhodnocení.
3. Není-li možno námětu použít, oznámí to vedoucí zlepšovateli zároveň s důvody; není-li zlepšovatel s vysvětlením spokojen, může požádat závodní rada o projednání a posouzení námětu ve výrobní komisi.
§ 4.
Náměty větší důležitosti, které je možno uplatnit i mimo závod, v němž byly podány, nebo u některých výše odměny pravděpodobně přesáhne částku 1.000 Kčs, se vyřizují takto:
1. Vedoucí, jemuž byl námět podán, jej do jednoho týdne ode dne podání projedná na výrobní poradě, posoudí spolu s důvěrníkem, po případě s výrobním referentem dílenské rady, dá zaregistrovat a odevzdá výrobní komisi k prozkoumání; vyžaduje-li námět doplnění, poskytne vedoucí nebo jím určená osoba zlepšovateli odbornou pomoc.
2. Výrobní komise do dalších čtrnácti dnů doporučí přijetí nebo zamítnutí námětu; k jednání výrobní komise musí být pozváni zlepšovatel a vedoucí, jemuž a vedoucí, jemuž byl námět podán.
3. Doporučí výrobní komise přijetí námětu, předloží jej s posudkem a s návrhem na výši odměny vedoucímu závodu ke schválení. Vedoucí závodu vydá po schválení. Vedoucí závodu vydá po schválení námětu zlepšovateli potvrzení o přijetí, stanoví výši odměny a zařídí její vyplacení tak, aby ji zlepšovatel obdržel do jednoho týdně od vyzkoušení a uplatnění námětu. Dále oznámí námět racionalizační komisí (§ 10) při generálním ředitelství a učiní všechna další opatření