dnes je 21.4.2024

Input:

122/1951 Sb., Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních veřejné správy

č. 122/1951 Zb.
[zrušené č. 369/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. prosince 1951
o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů, a podle § 32 zákona č. 279/1949 Sb., o finančním hospodaření národních výborů;
§ 1.
(1) Z působnosti ústředních úřadů se přenášejí na krajské národní výbory věci uvedené v příloze A, na okresní národní výbory věci uvedené v příloze B a na místní národní výbory věci uvedené v příloze C tohoto nařízení. Tam, kde v těchto věcech ústřední úřady rozhodovaly v dohodě s jinými ústředními úřady nebo po jejich slyšení, přenáší se též působnost těchto jiných ústředních úřadů, pokud v těchto přílohách není stanoveno jinak.
(2) Z působnosti krajských národních výborů se přenáší na okresní národní výbory věci uvedené v příloze D tohoto nařízení. Z působnosti krajských a okresních národních výborů se přenášejí na místní národní výbory věci uvedené v příloze E tohoto nařízení.
§ 2.
Odpadá udílení souhlasu ústředních úřadů k použití zaměstnanců krajských národních výborů pro odborné služby k jiným úkolům (- 18 odst. 6 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení).
§ 3.
(1) Úlevy podle § 17 vládního nařízení č. 90/1950 Sb., o správě národního majetku národními výbory, lze stanovit i pro zcizování nemovitého národního majetku.
(2) U krajských národních výborů a u ústředního národního výboru hlavního města Prahy nemusejí býti plenárnímu zasedání předkládána ani taková opatření, která vyžadují schválení ústředních úřadů podle § 18 vl. nař. č. 90/1950 Sb.
§ 4.
Ruší se označování osob, které mají býti přikázány za nájemníky v domech spravovaných komunálními podniky (§ 6 odst. 2 zákona č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, ve znění pol. č. 63, příl. C vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě).
§ 5.
Z působnosti ústřední arbitrážní komise a ressortních arbitrážních komisí podle § 14 odst. 1 zák. č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži, a podle §§ 5 a 6 vládního nařízení č. 139/1950 Sb., o zřízení krajských arbitrážních komisí, o organizaci a příslušnosti arbitrážních komisí a o řízení před nimi, přechází na krajské arbitrážní komise provádění státní arbitráže v majetkoprávních sporech národních podniků, jestliže hodnota sporu nepřesahuje 100 000 Kčs a podniky jsou v obvodu téhož krajského národního výboru, s výjimkou sporů z hospodářských smluv.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
 
 
Široký v. r.
Kopecký v. r.
Fierlinger v. r.
Kopřiva v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Krajčír v. r.
Bacílek v. r.
Málek v. r.
Bílek v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Nepomucký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Neuman v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Dr. Havelka v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Pokorný v. r.
Jonáš v. r.
Ing. Púčik v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Rais v. r.
Kliment v. r.
Smida v. r.
Příloha A k vládnímu nařízení č.