dnes je 7.12.2023

Input:

122/1960 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů a ministerstva financí o poskytování prostředků a o uhrazování nákladů na činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí v organizacích státního socialistického sektoru

č. 122/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů a ministerstva financí
ze dne 21. července 1960
o poskytování prostředků a o uhrazování nákladů na činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí v organizacích státního socialistického sektoru
Ústřední rada odborů stanoví podle čl. 17 usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí a podle § 1 zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, a ministerstvo financí stanoví podle § 11 odst. 1 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistické sektoru, a podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:
ČÁST PRVÁ
Úvodní ustanovení
Článek 1
Účel úpravy
Při dovršování výstavby socialismu v naší vlasti rozvíjí se stále více tvůrčí iniciativa a aktivní účast pracujících na rozvoji výroby, na jejím řízení a kontrole a prohlubuje se jednota zájmů pracujících, podniků a celé společnosti. Neustále vzrůstá význam Revolučního odborového hnutí a jeho organizátorské a výchovné práce. Přitom orgány Revolučního odborového hnutí v těsné soudružské spolupráci s vedením závodů trvale a soustavně vytvářející nejvhodnější podmínky pro využití iniciativy pracujících a pro jejich bezprostřední účast na řízení hospodářství. Usnesení IV. všeodborového sjezdu vytváří předpoklady pro prohloubení soudružské spolupráce mezi orgány ROH a vedením organizací státního socialistického sektoru. Je však třeba, aby vedení těchto organizací pomáhalo vytvářet pro činnost základní organizace ROH a jejích orgánů příznivé materiální podmínky. Při poskytování této pomoci vycházejí organizace z rozšířené pravomoci, kterou jim zejména na úseku finančním poskytuje nová metodika plánování a financování.
Článek 2
Předmět a rozsah úpravy
Tato vyhláška stanoví, jaké prostředky poskytuje a které náklady hradí vedení podniků a ostatních hospodářských i rozpočtových organizací státního socialistického sektoru (dále jen „závod“) na politickoorganizační, kulturně výchovnou, závodní rekreační a ostatní činnost základních organizací ROH a jejich orgánů.
ČÁST DRUHÁ
Poskytování prostředků a úhrada nákladů na jednotlivé druhy činnosti
Článek 3
Všeobecné ustanovení
Vedení závodu poskytuje závodnímu výboru pro činnost základních organizací ROH a jejich orgánů bezplatně budovy a místnosti s potřebným vybavením a hradí náklady spojené s jejich pořizováním, údržbou a technickým provozem, a to způsobem a v rozsahu dále uvedeném.
Díl I
Politickoorganizační činnost
Článek 4
Rozsah činnosti a úhrada nákladů
1. Politickoorganizační činností se rozumějí členské schůze, konference, školení, aktivy, výrobní porady, schůze závodního výboru, dílenského výboru, odborových úseků, komisí a popřípadě i jiných orgánů a zařízení ROH a stálá