dnes je 25.2.2024

Input:

122/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb, platné do 4.6.1967

č. 122/1964 Zb.
[zrušené č. 55/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 29. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků a ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem ČSSR stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“), podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, a podle § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje základní podmínky nákupu zemědělských výrobků mezi zemědělskými organizacemi (zemědělskými závody) a nákupními organizacemi a základní podmínky dodávek zemědělských potřeb dodávaných nákupními organizacemi zemědělským a jiným organizacím. Upravuje též nákup zemědělských výrobků od jednotlivě hospodařících rolníků a drobných uživatelů zemědělské půdy (část pátá), jakož i nákup přebytků zemědělských přebytků.1) Tato vyhláška platí přiměřeně i pro dodávky zemědělských výrobků uskutečňované navzájem mezi zemědělskými organizacemi.
(2) Zemědělskými organizacemi jsou všechny socialistické organizace, které dodávají z vlastní zemědělské výroby zemědělské výrobky nákupním organizacím nebo od nich odebírají zemědělské potřeby (např. státní statky, jednotná zemědělská družstva, podniky místního hospodářství, okresní správy státních silnic, Československý svaz chovatelů drobného zvířectva, uživatelé honiteb).
(3) Nákupními organizacemi jsou organizace pověřené Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků nákupem zemědělských výrobků a dodávkami zemědělských potřeb.
§ 2
Uzavírání smlouvy
(1) O dodávce zemědělských výrobků a potřeb uzavírají nákupní organizace se zemědělskými organizacemi jedinou smlouvu. Za všechny nákupní organizace uzavírají tuto smlouvu zemědělské nákupní a zásobovací podniky (§ 259 zákona).
(2) Zemědělské nákupní a zásobovací podniky projednají návrh smlouvy, která má být uzavřena se zemědělskou organizací, se zúčastněnými nákupními organizacemi. Jednotlivé nákupní organizace jsou uzavřením této smlouvy zavázány v určeném rozsahu zemědělské výrobky odebírat a zemědělské potřeby dodávat (§ 259 zákona).
§ 3
Povinnost uzavřít smlouvu
(1) Organizace (zemědělská i nákupní organizace) je povinna na žádost druhé organizace uzavřít smlouvu o dodávce zemědělských výrobků a potřeb na základě plánovacího aktu. Nabízí-li však zemědělská organizace větší množství výrobků pěstovaných jako víceleté kultury, je nákupní organizace povinna uzavřít smlouvu na celé nabízené množství (§ 162 zákona).
(2) Zemědělské organizace jsou povinny zahrnout dodávky zemědělských výrobků a odběr zemědělských potřeb vyplývající z