dnes je 7.12.2023

Input:

122/1969 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o letecké dopravě, platné do 3.6.1998

č. 122/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 11. září 1969
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o letecké dopravě
Dne 3. prosince 1968 byla v Oslo podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o letecké dopravě.
Podle svého článku 18 vstoupila Dohoda v platnost dnem 3. prosince 1968.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
Státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí
Pleskot v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o letecké dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Norského království, dále nazývané smluvními stranami, vedeny přáním učinit opatření směřující ke zřízení pravidelných obchodních leteckých služeb mezi svými příslušnými územími a za tato území, dohodly se takto:
Článek 1
Každá smluvní strana udělí druhé smluvní straně práva uvedená v této Dohodě a jejích přílohách za účelem zřízení a provozování obchodních leteckých služeb na tratích stanovených v Seznamu linek. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které byla práva udělena.
Článek 2
1. Každá smluvní strana bude mít právo určit jeden nebo více leteckých podniků, které budou provozovat dohodnuté služby na stanovených tratích.
2. Jakmile druhá smluvní strana obdrží zprávu o tomto určení, udělí určenému leteckému podniku bez prodlení příslušné oprávnění k provozu, s výhradou ustanovení odstavce 3 tohoto článku.
3. Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požádat, aby jim letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je s to splnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které jsou obvykle uplatňovány při provozu mezinárodních leteckých služeb.
Článek 3
1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup letadel provozujících mezinárodní lety nebo na provoz a létání těchto letadel na jejím území, budou se vztahovat rovněž na letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.
2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na vstup na její území, pobyt nebo výstup z něho cestujících, posádek a nákladu budou se vztahovat také na cestující, posádky a náklad letadel používaných určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany.
Článek 4
Každá smluvní strana bude mít právo odepřít nebo odvolat osvědčení nebo oprávnění leteckému podniku druhé smluvní strany v případě, že není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola náleží státním příslušníkům smluvní strany této Dohody, nebo v případě, že se letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy zmíněnými v článku 3 této Dohody, nebo nebude-li způsobilý plnit závazky vyplývající z této Dohody.
Článek 5
Osvědčení o způsobilosti k letu, diplomy a letecké legitimace vydané nebo za platné uznané jednou smluvní stranou budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro účel provozu tratí a služeb podle Seznamu linek. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo