dnes je 17.4.2024

Input:

123/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československé dráhy, národní podnik", platné do 31.7.1952

č. 123/1949 Zb.
[zrušené č. 34/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. května 1949,
jímž se vydává organisační statut národního
dopravního podniku „Československé dráhy, národní podnik“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 25 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 311 Sb., o národních dopravních podnicích:
Oddíl I.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Firma a sídlo podniku.
(1) Firma podniku zní „Československé dráhy, národní podnik“.
(2) Sídlem podniku je Praha. Podnik je oprávněn zřizovati odštěpné (pobočné) závody v cizině.
§ 2.
Znamení podniku. Vyhlášky.
(1) Firma podniku se znamená tak, že k vytištěnému nebo kýmkoli napsanému jejímu znění připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel podniku nebo vedoucí úředník ho zastupující (§ 27).
(2) Sdělení určená uživatelům služeb podniku uveřejňuje podnik, pokud zvláštními předpisy není stanoveno jinak, způsobem, který určí ministerstvo dopravy vyhláškou v Úředním listu republiky Československé.
§ 3.
Předmět podnikání.
(1) Podnik provozuje dopravu osob a věcí dráhou.
(2) Podnik vykonává nebo obstarává samostatně všechny práce a pomocné úkony, jež slouží předmětu jeho podnikání nebo vybudování a udržování jeho zařízení, kromě rozvojových investic, na př. práce projekční, stavební, zkušební a řemeslné všeho druhu, a podle potřeby zřizuje a provozuje k tomu účelu zvláštní pomocné závody, zejména
a) pro veškeré opravy vlastních i cizích železničních vozidel, stavebních, dorozumívacích, zabezpečovacích a jiných provozních zařízení, jakož i pro výrobu nebo opravu jejich náhradních součástí (dílny a správkárny),
b) pro výrobu kamene, štěrku a písku (lomy, štěrkovny a pískovny),
c) pro tisk jízdenek a tiskovin, jakož i pro veškeré rozmnožování (tiskárny, planografie a pod.) pro potřeby vlastního provozu s vyloučením jakékoli činnosti tohoto druhu pro potřeby jiných osob nežli podniku,
d) pro výrobu ledu (chladírny),
e) pro výroby svítiplynu k osvětlování železničních vozů.
(3) Jako vedlejší provozuje podnik činnosti usnadňující jeho podnikání nebo sloužící přepravcům a cestujícím nebo péči o vlastni zaměstnance, i kdyby jinak k nim bylo třeba zvláštního živnostenského oprávnění, a to s výjimkou činností uvedených dále pod č. 1, písm. f) a č. 6 toliko ve vozidlech podniku, na nádražích nebo na provozních pozemcích a v provozních budovách podniku, při čemž zejména
1. zřizuje a provozuje
a) živnosti hostinské a výčepnické (§ 16 živnostenského zákona),
b) živnosti obchodní pro prodej cestovních potřeb, upomínkových předmětů, jídel a nápojů všeho druhu a ovoce,
c) šatny, úschovny zavazadel a jízdních kol a nosičskou službu,
d) umývárny, lázně, holírny a podobná hygienická zařízení,
e) biografy,
f) informační a jiné kanceláře, sledující získání přepravy, včetně tarifních zpravodajen, prodejen tarifů a jízdenek a odbavoven, zavazadel a zásilek;
2. zprostředkuje pojištění cestujících, zavazadel a zboží;
3. obstarává prodej knih, časopisů a jiných publikací;
4. provozuje automatické váhy všeho druhu;
5. provádí reklamu pro jiné podniky;
6. buduje a provozuje zařízení pro péči o