dnes je 21.4.2024

Input:

123/1961 Sb., Vyhláška Ústředního geologického úřadu o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků, platné do 31.3.1989

č. 123/1961 Zb.
[zrušené č. 9/1989 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ústředního geologického úřadu
ze dne 21. října 1961
o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků
Ústřední geologický úřad stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 2 písm. b) a f) vládního nařízení č. 11/1958 Sb., o organizaci státní geologické služby:
ČÁST I
Úvodní ustanovení
§ 1
Účel úpravy
Účelem této vyhlášky je zamezit duplicitám v provádění geologických prací registrací prací před jejich zařazením do plánu, umožnit plné využití výsledků geologických prací jejich úplným podchycením, soustavnou evidencí a kontrolou, a tím vytvářet podmínky pro zvýšení hospodárnosti a kvality geologického výzkumu a průzkumu.
§ 2
Rozsah platnosti
Vyhláška vztahuje se na všechny organizace provádějící geologické práce. Ve své části III vztahuje se též na organizace, které geologické práce neprovádějí, ale v rámci jejichž působnosti jsou vypracovávány geologické zprávy a dokumentace, uvedené v § 12 vyhlášky.
§ 3
Geologické práce
Geologickými pracemi ve smyslu této vyhlášky se rozumí geologický výzkum a geologický průzkum ložiskový (včetně průzkumu těžebního), hydrogeologický a inženýrsko-geologický (stavebně geologický), prováděné všemi metodami geologických věd včetně geofyziky, geochemie apod. a všemi prostředky průzkumné techniky.
§ 4
Geologický fond
Geologické práce registruje a jejich výsledky shromažďuje a eviduje ústřední geologický úřad prostřednictvím Geologického fondu v Praze s pobočkou v Bratislavě (dále „Geofond“).
ČÁST II
Registrace geologických prací
§ 5
Povinnost registrace a její kontrola
(1) Před zařazením geologických prací do plánu jsou povinny provádějící organizace registrovat je u Geofondu. Povinnosti registrace nepodléhají práce uvedené v § 6 vyhlášky.
(2) Registraci geologických prací, zařazených do plánu, kontroluje nadřízený hospodářský orgán, u prací, na které se vztahuje vyhláška č. 22/1961 Sb., o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací, též Státní banka československá v rozsahu a způsobem stanoveným v § 24 citované vyhlášky.
§ 6
Výjimky z registrace
(1) Podle této vyhlášky se neregistrují:
a) geologické práce těžebního průzkumu, prováděné v dobývacím prostoru; zaregistrovat je však nutno povrchové geologické mapování a vrty hlubší než 100 m;
b) práce inženýrsko-geologického průzkumu, při nichž není použito sondážních prací nebo omezené na mělké vrty a jiná mělká sondážní díla do hloubky 15 m, jestliže celková metráž vrtů a šachtic u jednoho úkolu (jedné akce) nepřesáhne 75 m; průzkumné práce pro trasy různých vedení, jako vodovodů, plynovodů, naftovodů, kabelových tratí, nadzemních elektrických vedení, melioračních sítí apod., jestliže se při nich nepoužije sondážních prací hlubších než 15 m;
c) hydrogeologické práce bez použití sondážních prací, hydrogeologické průzkumné a jímací práce (studny) pro individuální bytovou výstavbu a mělké vrty a studny do 10 m pro požadovanou vydatnost do 0,3 l/sek.,