dnes je 2.12.2023

Input:

123/1965 Sb., Zákon o Československé tiskové kanceláři, platné do 31.12.1992

č. 123/1965 Zb.
[zrušené č. 597/1992 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. listopadu 1965
o Československé tiskové kanceláři
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Československá tisková kancelář je zpravodajským orgánem Československé socialistické republiky. Zajišťuje všestranné informace o událostech doma i v zahraničí.
§ 2
Československá tisková kancelář
a) obstarává a zpracovává politické, hospodářské, kulturní, sportovní a jiné zpravodajství slovem i obrazem z Československé socialistické republiky i ze zahraničí,
b) dodává na základě smluv zpravodajský materiál Československému tisku, Československému rozhlasu, Československé televizi, státním i jiným orgánům, jakož i zpravodajským agenturám, tisku, rozhlasu, televizi a jiným organizacím v zahraničí,
c) vydává oficiální texty a prohlášení vlády a ústředních úřadů a tlumočí na základě zmocnění svých jménem oficiální stanoviska k vnitřním a zahraničním událostem a problémům,
d) vydává a rozšiřuje v češtině, slovenštině a v jiných jazycích zpravodajské a informační materiály slovem a obrazem, zpravodajské publikace a časopisy v Československé socialistické republice i v zahraničí,
e) plní další úkoly v souvislosti s propagací mezinárodní spolupráce v oblasti ekonomiky, vědy, techniky, kultury a cestovního ruchu, a v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu i v oblasti obchodu.
§ 3
(1) K zajištění své činnosti Československá tisková kancelář zejména
a) spolupracuje se státními orgány, hospodářskými, společenskými, kulturními a vědeckými organizacemi a jinými institucemi, které poskytují Československé tiskové kanceláři včasné a úplné informace pro zpravodajské účely,
b) zřizuje síť odboček, zpravodajů a informátorů na území Československé socialistické republiky a v zahraničí,
c) uzavírá smlouvy a dohody se zahraničními zpravodajskými a propagačními agenturami a spolupracuje s mezinárodními organizacemi a jinými zahraničními orgány, institucemi a jednotlivci,
d) po dohodě s příslušnými orgány používá telekomunikačních prostředků a zřizuje v Československé socialistické republice i v zahraničí vlastní telekomunikační střediska a zařízení.
(2) Československá tisková kancelář může při plnění svých úkolů vyvíjet obchodní činnost.
§ 4
(1) Československá tisková kancelář je samostatnou ústřední organizací s celostátní působností a může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.
(2) Za činnost Československé tiskové kanceláře odpovídá vládě Československé socialistické republiky ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda.
§ 5
(1) Činnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku řídí ústřední ředitel prostřednictvím ředitele Československé tiskové kanceláře pro Slovensko, kterého jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady.
(2) Ředitel Československé tiskové kanceláře pro Slovensko odpovídá za činnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku předsednictvu Slovenské národní rady a ústředními řediteli Československé tiskové kanceláře.
(3) Působnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku upraví Slovenská národní rada.
§ 6
Zásady vnitřního uspořádání a