dnes je 16.4.2024

Input:

123/1968 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách a niektorých ďalších pomeroch členov-neposlancov Slovenskej národnej rady

123/1968 Zb.
[zrušené č. 204/1968 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. septembra 1968
o náhradách a niektorých ďalších pomeroch členov-neposlancov Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Členovia Slovenskej národnej rady ako neposlanci zvolení podľa § 6 ústavného zákona č. 77/1968 Zb. (ďalej len „členovia Slovenskej národnej rady“), nesmú byť pre výkon svojej funkcie ukrátení na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo z obdobného pomeru. Organizácia je svojmu pracovníkovi, ktorý je členom Slovenskej národnej rady, povinná umožniť výkon funkcie a poskytnúť mu na ten cieľ potrebné pracovné voľno.
§ 2
(1) Členom Slovenskej národnej rady patrí za účasť na schôdzkach Slovenskej národnej rady alebo orgánov Slovenskej národnej rady, ktorých sú členmi, a za účasť pri iných príležitostiach z poverenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, jej predsedu alebo predsedu komisie Slovenskej národnej rady, ako aj za čas potrebný na cesty na určené miesto a späť, stravné a nocľažné v tej istej výške a za tých istých podmienok ako poslancom Slovenskej národnej rady.
(2) Za cestu na určené miesto a späť patrí členom Slovenskej národnej rady náhrada skutočných cestovných výdavkov spojených s dopravou verejnými hromadnými dopravnými prostriedkami.
§ 3
Členovia Slovenskej národnej rady dostanú za dni uvedené v § 2 ods. 1 náhradu ušlého zárobku vo výške priemerného zárobku vyrátaného za posledné tri mesiace. Náhradu ušlého zárobku poskytne organizácia, v ktorej je člen Slovenskej národnej rady v pracovnom pomere. Členom Slovenskej národnej rady, ktorí nie sú v pracovnom pomere, poskytne, ako u poslancov Slovenskej národnej rady, primeranú náhradu ušlého zárobku štát.
§ 4
(1) Členom Slovenskej národnej rady, pokiaľ sú pre výkon funkcie úplne uvoľnení zo zamestnania, zachováva sa pracovný pomer. Namiesto mzdy (inej odmeny za prácu) patrí im funkčný plat, výšku ktorého určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Vo funkčnom plate je zahrnuté aj stravné a nocľažné podľa § 2 ods. 1.
(2) Ak je člen Slovenskej národnej rady súčasne poslancom Národného zhromaždenia, ktorý je úplne uvoľnený pre výkon funkcie poslanca, patrí mu jeden funkčný plat, a to vyšší.
§ 5
Pokiaľ z ustanovení § 3 a 4 ods. 2 nevyplýva iné, poskytujú sa náhrady podľa tohto zákona z rozpočtu Slovenskej národnej rady. Vypláca ich Kancelária Slovenskej národnej rady.
§ 6
Tento zákon Slovenskej národnej rady nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Predseda: Klokoč v. r.