dnes je 30.9.2023

Input:

124/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních

č. 124/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o některých opatřeních ve věcech knihovních.
K návrhu vlády ustanovuji:
Čl. I.
Očištění veřejných knih od některých knihovních zápisů z doby nesvobody.
§ 1.
(1) V knihovních složkách, v kterých jsou zapsány jako oprávněné osoby Německá říše, Království maďarské, osoby veřejného práva podle německého nebo maďarského práva, německá strana nacistická, fašistické strany maďarské a jiné útvary, organisace, podniky, zařízení, osobní sdružení, fondy a účelová jmění těchto režimů nebo s nimi souvisící, a jako jejich přímí právní předchůdci Československý stát, země Česká nebo Moravskoslezská anebo jejich podniky, ústavy a fondy jim náležející nebo jimi spravované, vymaže knihovní soud zápis přechodu práva a obnoví zápis pro osobu předtím oprávněnou.
(2) Je-li v knihovní složce jako osoba oprávněná zapsán bývalý Protektorát Čechy a Morava anebo jeho podnik, ústav nebo fond jemu náležející nebo jím spravovaný, zapíše knihovní soud mimo nich jako osobu oprávněnou Československý stát anebo jeho podnik, ústav nebo fond jemu náležející nebo jím spravovaný.
(3) Výmazy a zápisy podle odstavců 1 a 2 provede soud s odvoláním na tento dekret na návrh úřadu (orgánu), do jehož oboru působnosti náleží správa majetku, kterého se knihovní zápis týká.
§ 2.
Knihovní soud vymaže na návrh vlastníka nebo osoby jinak knihovně oprávněné s odvoláním na tento dekret:
1. poznámky zabavení, zapsané k návrhu bývalých německých úřadů a orgánů, zejména bývalé tajné státní policie;
2. poznámky zavedení vnucené správy podle vládního nařízení ze dne 21. března 1939, č. 87 Sb., o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi, zapsané v době nesvobody k návrhu ministerstva zemědělství (bývalého ministerstva zemědělství a lesnictví) nebo pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu;
3. poznámky záboru podle §§ 1 a 14 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, zapsané v době nesvobody k návrhu pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu.
§ 3.
Výmazy a zápisy podle §§ 1 a 2 může knihovní soud provésti také z moci úřední při běžném vyřizování knihovních věcí týkajících se příslušné vložky.
§ 4.
Podání a zápisy podle §§ 1 a 2 jsou prosty poplatků.
Čl. II.
Osvědčení potřebná k některým knihovním zápisům.
§ 5.
(1) Má-li knihovní soud důvodné pochybnosti, zda právní jednání, podle kterého se žádá o knihovní zápis, není vzhledem k osobám účastníků v rozporu s předpisy
1. dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů,
2. dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,
3. dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy,
uloží žadateli, aby do přiměřené lhůty předložil osvědčení místního národního výboru o státní spolehlivosti