dnes je 17.4.2024

Input:

124/1946 Sb., Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov

č. 124/1946 Zb.
ZÁKON
zo dňa 8. mája 1946
o mimoriadných opatreniach v obore ochranných vzorkov.
Dočasné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1) Ochranné vzorky, ktoré boly zapísané do 4. mája 1945 včítane u niektorej obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory na území Československej republiky, budú požívať ochrany na celom území Československej republiky s prioritou pôvodného zápisu, ak ich chrániteľ prihlásí u obchodnej a živnostenskej alebo obchodnej a priemyselnej komory, v obvode ktorej je sídlo podniku v dobe tejto prihlášky.
(2) Prihlášku treba podať do dňa, ktorý bude určený vládnym nariadením. Zároveň s prihláškou treba predložiť prvopis alebo odpis potvrdzovacieho listu (certifikátu) a zaplatiť u obchodnej a živnostenskej alebo u obchodnej a priemyselnej komory taxu 50 Kčs.
(3) Ochranné vzorky, ktoré nebudú takto v určenej lehote prihlásené, strácajú platnosť.
§ 2.
Na celom území Československej republiky dosiahnu ochrany s prioritou pôvodného zápisu, ale s výhradou zachovania práv osôb tretích, ochranné vzorky, ktoré boly zapísané do 4. mája 1945 včítane s platnosťou tiež pre niektorú časť územia Československej republiky u iného registračného úradu než u obchodnej a živnostenskej alebo u obchodnej a priemyselnej komory, spomenutej v § 1, ak je sídlo ich podniku na území Československej republiky a ak budú prihlásené k zápisu a teraz príslušnej obchodnej a živnostenskej alebo u obchodnej a priemyselnej komory do dňa, ktorý bude určený vládnym nariadením.
§ 3.
Prioritné lehoty, ktoré v obore ochranných vzorkov určuje článok 4 Parížskej unijnej úmluvy na ochranu živnostenského vlastníctva, vyhlásenej v Sbierke zákonov a nariadení pod č. 22 z r. 1933, a ktoré boly v behu ešte dňa 29. septembra 1938 alebo prišly do behu po tomto dni, sa predlžujú do dňa, ktorý bude určený vládnym nariadením.
§ 4.
Tento zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Gottwald v.r.
Dr. Stránský v.r.
Široký v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Urísny v.r.
Masaryk v.r.
gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v.r.
Nosek v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Pietor v.r.
gen. Hasal v.r.
Hála v.r.
Dr. Šoltész v.r.
Dr. Procházka v.r.
Majer v.r.
Dr. Clementis v.r.
gen. Dr. Ferjenčík v.r.
Lichner v.r.