dnes je 26.9.2023

Input:

124/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku"Československá automobilová doprava, národní podnik", platné do 31.7.1952

č. 124/1949 Zb.
[zrušené č. 34/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10 května 1949,
jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku „Československá automobilová doprava, národní podnik“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 25 zákona, ze dne 22. prosince 1948, č. 311 Sb., o národních dopravních podnicích:
Oddíl I.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Firma a sídlo podniku.
(1) Firma podniku zní „Československá automobilová doprava, národní podnik“.
(2) Sídlo podniku je Praha. Podnik je oprávněn zřizovati odštěpné (pobočné) závody v cizině.
§ 2.
Znamení podniku. Vyhlášky.
(1) Firma podniku se znamená tak, že k vytištěnému nebo kýmkoli napsanému jejímu znění připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel podniku nebo vedoucí úředník ho zastupující (§ 27).
§ 2.
Znamení podniku. Vyhlášky.
(1) Firma podniku se znamená tak, že k vytištěné mu nebo kýmkoli napsanému jejímu znění připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel podniku nebo vedoucí úředník ho zastupující (§ 27).
(2) Sdělení určená uživatelům služeb podniku uveřejňuje podnik, pokud zvláštními předpisy není stanoveno jinak, způsobem, který určí ministerstvo dopravy vyhláškou v Úředním listu republiky Československé.
§ 3.
(1) Podnik provozuje dopravu osob a věcí na silnicích a cestách na území Československé republiky i mimo ně.
(2) Podnik vykonává nebo obstarává samostatně všechny práce a pomocné úkony, jež slouží předmětu jeho podnikání nebo vybudování a udržování jeho zařízení, na př. práce projekční, stavební, zkušební a řemeslné všeho druhu, avšak kromě rozvojových investic, a podle potřeby zřizuje a provozuje k tomu účelu zvláštní pomocné závody, zejména
a) pro opravy silničních vozidel, pryžových obručí, dorozumívacích a jiných provozních zařízení, a pro výrobu nebo opravu jejich náhradních součástí (dílny a správkárny),
b) pro tisk jízdenek a tiskovin, jakož i pro veškeré rozmnožování, pro potřeby vlastního provozu (tiskárny, planografie a pod.) s vyloučením jakékoli činnosti tohoto druhu pro potřeby jiných osob nežli podniku,
c) pro zásobování pohonnými látkami (čerpací stanice).
(3) Jako vedlejší provozuje podnik činnosti usnadňující jeho podnikání nebo sloužící přepravcům a cestujícím nebo péči o vlastní zaměstnance, i kdyby jinak k nim bylo třeba zvláštního živnostenského oprávnění, a to s výjimkou činností uvedených dále pod č. 1, písm. f) a č. 5 toliko ve vozidlech podniku, na nádražích nebo na provozních pozemcích a v provozních budovách podniku, při čemž zejména
1. zřizuje a provozuje
a) živnost hostinské a výčepnické (§ 16 živnostenského řádu a § 23 živnostenského zákona),
b) živnosti obchodní pro prodej cestovních potřeb, upomínkových předmětů, jídel a nápojů všeho druhu a ovoce,
c) šatny, úschovny zavazadel a jízdných kol a nosičskou službu,
d) umývárny, lázně holírny a podobná hygienická zařízení,
e) biografy,
f) informační a jiné kanceláře, sledující získání přepravy, včetně tarifních zpravodajen, prodejen tarifů a jízdenek a odbavoven zavazadel a zásilek,
2. zprostředkuje pojištění cestujících, zavazadel a