dnes je 26.5.2024

Input:

124/1950 Sb., Nařízení, kterým se vydávají některé podrobnější předpisy o podnikovém rejstříku, platné do 30.6.1964

č. 124/1950 Zb.
[zrušené č. 109/1964 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 24. srpna 1950,
kterým se vydávají některé podrobnější předpisy o podnikovém rejstříku.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 písm. a), b) a c) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovém rejstříku:
§ 1
Rejstříková kniha má zvláštní oddíly pro státní podniky, národní podniky, komunální podniky, jednotná zemědělská družstva, lidové peněžní ústavy, lidová družstva bytová, ostatní lidová družstva a akciové společnosti.
§ 2
Do podnikového rejstříku se zapíší také:
1. „Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsané společenstvo s ručením obmezeným“, se sídlem v Praze a „Družstvo pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, družstvo s ručením obmedzeným“ se sídlem v Bratislavě;
2. „Velkodistribuční podnik, zapsané družstvo s ručením obmezeným“ se sídlem v Praze a „Veľkodistribučný podnik, družstvo s o.r.“ se sídlem v Bratislavě.
§ 3
Předseda rejstříkového soudu odepře nahlédnutí do rejstříkových spisů nebo vydání opisů a potvrzení z nich, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména jde-li o hospodářské nebo státní tajemství.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v.r.
Dr. Rais v.r.