dnes je 21.7.2024

Input:

124/1951 Sb., Vládní nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví, platné do 31.12.1955

č. 124/1951 Zb.
[zrušené č. 2/1956 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1951
o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Aby lesní bohatství republiky bylo zabezpečeno a rozšiřováno a aby byl lépe plněn lesnický výrobní plán, je třeba v lesnictví a těžbě dříví uplatnit pokrokové organisační zásady a metody hospodaření, zejména oddělit pěstění a ochranu lesů od těžby dříví.
§ 2.
(1) Pěstění a ochranu lesů na veškerém lesním národního majetku, s výjimkou lesů ve vojenské správě a lesů se zvláštním určením, vykonává Správa státních lesů jako zařízení státní správy při ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu, a to od 1. ledna 1952, u lesů, které jsou ve správě národních výborů, pak postupně podle dohody ministerstva lesů a dřevařského průmyslu s ministerstvem vnitra. Správa státních lesů plní své úkoly prostřednictvím krajských správ lesů a správ lesního hospodářství. Organisaci a působnost Správy státních lesů upraví ministr lesů a dřevařského průmyslu vyhláškou.
(2) Na Správu státních lesů přechází dnem 1. ledna 1952 působnost Československých státních lesů, národního podniku, podle zákona č. 66/1951 Sb., o odborné správě lesů, a podle zákona č. 65/1950 Sb., o hospodaření lesními semeny a sazenicemi, a provádění lesnicko-technických meliorací - hrazení bystřin.
§ 3.
(1) Pro těžbu dříví v lesích uvedených v § 2 odst. 1 a jeho odvoz, pro výkup a dodávky dříví a pro obstarávání zvláštních služeb lesnímu hospodářství zřídí ministr lesů a dřevařského průmyslu dnem 1. ledna 1952 národní podniky (dále jen „podniky“) podle ustanovení zákona č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových. Pro podniky platí přiměřeně předpisy o národních podnicích průmyslových, pokud se v tomto nařízení nestanoví jinak.
(2) Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu vydá organisační řád (statut) podniků vyhláškou v Úředním listě.
§ 4.
(1) Lesní národní majetek, který byl dosud ve správě Československých státních lesů, národního podniku, a sloužil pěstění a ochraně lesa, přechází do správy ministerstva lesů a dřevařského průmyslu, které ji bude vykonávat prostřednictvím Správy státních lesů.
(2) Majetek, který byl dosud ve správě Československých státních lesů, národního podniku, a sloužil těžbě a dodávce dříví a k obstarávání zvláštních služeb lesnímu hospodářství, jakož i závazky zrušeného národního podniku Československé státní lesy přecházejí na podniky, které se zřídí podle § 3 odst. 1 tohoto nařízení, pokud některé části tohoto majetku a závazky nebudou ministrem lesů a dřevařského průmyslu v dohodě s ministrem financí převedeny na Správu státních lesů. Ministr lesů a dřevařského průmyslu v dohodě s ministrem financí stanoví počáteční kmenové jmění podniků.
§ 5.
Československé státní lesy, národní podnik, se zrušují dnem 31. prosince 1951 bez likvidace.
§ 6.
Národní výbory, zejména krajské a okresní, sledují činnost