dnes je 9.12.2023

Input:

124/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik

č. 124/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. října 1965
o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik
Dne 17. září 1965 byl v Moskvě podepsán Protokol o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.
Protokol na základě svého článku 17 vstoupil v platnost dnem podpisu, tj. dnem 17. září 1965.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
PROTOKOL
o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik
Vlády Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik, vedeny snahou rozšířit platný bezvízový styk mezi oběma zeměmi při soukromých cestách občanů na další příbuzné, přátelé a známé, se dohodly takto:
Článek 1
Ustanovení tohoto Protokolu se vztahují
a) na občany Smluvních stran, kteří odjíždějí za soukromým účelem z jednoho státu do druhého k příbuzným, přátelům a známým
b) na příbuzné občanů jedné ze Smluvních stran, kteří se zdržují přechodně na území druhé Smluvní strany z důvodů služebních a pracovních (studenti, aspiranti, praktikanti, specialisté a další).
Článek 2
Občané jedné Smluvní strany, kteří cestují soukromě na základě pozvání příbuzných, přátel a známých, mohou bez víz vstupovat, vyjíždět a zdržovat se na území druhé Smluvní strany po dobu uvedenou v pozvání, avšak ne déle než 90 dní a projíždět bez víz do třetích států, se kterými Smluvní strany sjednaly dohody o zproštění vízové povinnosti při soukromých cestách občanů.
Článek 3
Občané mohou za soukromým účelem cestovat na základě platných dokladů, které potvrzují jejich totožnost a opravňují k cestě za hranice a návratu do země trvalého pobytu, dále jen „cestovní doklady“ a na základě pozvání k návštěvě, vydávaných příslušnými orgány Smluvních stran. Pozvání k návštěvě Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik, vydávaná ve stanovené formě, ověřují ve Svazu sovětských socialistických republik ministerstva ochrany veřejného pořádku svazových a autonomních republik, krajské (městské) správy ochrany veřejného pořádku a v Československé socialistické republice místní národní výbory nebo orgány ministerstva vnitra. Pozvání se vyhotovuje v jazyce Smluvní strany a platí pro vjezd na její území po dobu 1 roku od data v něm uvedeného.
Článek 4
Děti, které nemají podle předpisů státu, ve kterém žijí,