dnes je 8.12.2023

Input:

124/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství

č. 124/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5. srpna 1968
o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství
Dne 10. prosince 1962 byla v New Yorku sjednána Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství.
Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 8. října 1963.
President republiky Úmluvu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 5. března 1965.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem 9. prosince 1964. Pro Československou socialistickou republiky vstoupila v platnost dnem 3. června 1965.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
Příloha k vyhl. č. 124/1968 Sb
ÚMLUVA
o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství
Smluvní státy,
přejíce si, v souladu s Chartou Organizace spojených národů, podporovat všeobecné uznání a dodržování lidských práv a základních svobod pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka či náboženství,
připomínajíce, že článek 16 Všeobecné deklarace lidských práv stanoví:
„1. Muži i ženy, jakmile dosáhli zletilosti, mají právo bez jakéhokoli omezení z důvodů rasových, národních nebo náboženských uzavřít sňatek a založit rodinu. V manželství mají stejná práva během jeho trvání i při jeho rozvázání.
2. Sňatky mohou být uzavírány pouze se svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů“,
připomínajíce dále, že Valné shromáždění Organizace spojených národů prohlásilo svou rezoluci 843 (IX) ze 17. prosince 1954, že určité zvyky, staré zákony a praxe vztahující se k manželství a rodině jsou neslučitelné se zásadami vytyčenými v Chartě Organizace spojených národů a Všeobecné deklaraci lidských práv,
zdůrazňujíce, že všechny státy, včetně těch států, které mají nebo přebírají odpovědnost za správu nesamostatných a poručenských území až do dosažení jejich nezávislosti, by měly přijmout všechna opatření s cílem zrušení takovýchto zvyků, starých zákonů a praxe tím, že zajistí mimo jiné úplnou svobodu ve výběru partnera pro manželství, úplně zruší dětské sňatky a zasnoubení mladých dívek před dosažením dospělosti, stanoví, kde to bude nutné, příslušné tresty a zavedou občanskou nebo jinou matriku, v níž budou zaznamenány všechny sňatky,
se dohodly takto:
Článek 1
1. Nebude právně uzavřen žádný sňatek bez úplného a svobodného souhlasu obou stran, vyjádřeného osobně po patřičném zveřejnění, v přítomnosti orgánu, příslušného k provedení svatebního obřadu a svědků, předepsaných zákonem.
2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 není nutné, aby jedna ze stran byla přítomna, když je příslušný orgán přesvědčen, že jde o výjimečné okolnosti a že strana před příslušným orgánem a způsobem, předepsaným zákonem, vyjádřila a neodvolala svůj souhlas.
Článek 2
Smluvní státy přijmou zákonodárná opatření stanovící nejnižší věk pro uzavření manželství. Nebude právně uzavřen žádný sňatek jakoukoliv osobou,