dnes je 21.7.2024

Input:

125/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti, platné do 9.6.1949

č. 125/1945 Zb.
[zrušené č. 138/1949 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o zřízení Svazu brannosti.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Aby byly zajištěny co nejširší spolupráce a účast občanstva při obraně státu a úspěšné plnění úkolů, stanovených zákonem ze dne 1. července 1937, č. 184 Sb., o branné výchově, zřizuje se pro celou oblast státu Svaz brannosti (SB), ve který se slučují Svaz československého důstojnictva, Svaz národních střeleckých gard, Svaz československých rotmistrů a Svaz československých záložníků.
§ 2.
(1) Svaz brannosti přejímá jako jediná celostátní veřejnoprávní korporace pod přímým dozorem ministerstva národní obrany veškerý branný výcvik.
(2) Podle směrnic vydaných ministerstvem národní obrany cvičí Svaz brannosti vojensky organisované jednotky, aby se jich mohlo použíti podle § 28 branného zákona, podle § 206 branných předpisů a podle jiných ustanovení jako stráží, strážních oddílů, bojových svazů, pomocných služeb vojenských, protiletecké ochrany, výpomoci při ochraně hranic, při živelních pohromách a pod.
(3) Branná průprava tělesná ve Svazu brannosti se děje v úzké součinnosti se sjednocenou organisací tělesné výchovy. Branná průprava mravní a nauková se řídí směrnicemi, vydanými ministerstvem národní obrany v dohodě s ministerstvem školství a osvěty.
§ 3.
(1) Organisaci Svazu brannosti a jeho stanovy určí vláda nařízením.
(2) Vláda vydá také prováděcí nařízení k tomuto dekretu.
§ 4.
(1) Na Svaz brannosti přecházejí veškerý movitý a nemovitý majetek a veškerá práva a závazky Svazu československého důstojnictva, Svazu národních střeleckých gard, Svazu československých rotmistrů a Svazu československých záložníků.
(2) Přechod nemovitostí a práv uvedených v odstavci 1 na Svaz brannosti zapíší na návrh Svazu brannosti s poukazem na tento dekret soudy, v jejichž veřejných knihách jsou tyto nemovitosti nebo tato práva zapsány.
§ 5.
Právní jednání, písemnosti a úřední úkony nutné k provedení (§ 4) tohoto dekretu jsou osvobozeny od daně z obratu, kolků a poplatků a od dávek za úřední úkony ve věcech správních.
§ 6.
(1) Vláda může nařízením povoliti, aby i jiné spolky a organisace splynuly se Svazem brannosti, při čemž stanoví zároveň podmínky, za jakých se tak stane.
(2) Pro převod majetku takových spolků a organisací na Svaz brannosti platí ustanovení §§ 4 a 5.
§ 7.
Použivatelnost vládního nařízení ze dne 31. března 1939, č. 105 Sb., jímž se zbavují účinnosti zákon ze dne 1.července 1937, č. 184 Sb., o branné výchově a předpisy jej provádějící, se zrušuje.
§ 8.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r. Kopecký v. r.
Gottwald v. r. Laušman v. r.
Široký v. r. Ďuriš v. r.
Dr. Šrámek v. r. Dr. Pietor v. r.
Ursíny v. r. gen. Hasal v. r.
Masaryk v. r. Hála v. r.
gen. Svoboda v. r. Dr. Šoltész v. r.
Dr. Ripka v. r. Dr. Procházka v. r.
Nosek v. r. Majer v. r.
Dr. Šrobár v. r. Dr. Clementis v. r.
Dr. Nejedlý v. r. gen.Dr.Ferjenčík v. r.
Dr. Stránský v. r. Lichner v. r.