dnes je 29.2.2024

Input:

125/1946 Sb., Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok

č. 125/1946 Zb.
ZÁKON
zo dňa 8. mája 1946
o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok.
Dočasné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1) Ochranné známky, ktoré boly zapísané alebo včas obnovené do 4. mája 1945 včítane u niektorej obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory na území Československej republiky, budú požívať ochrany na celom území Československej republiky s prioritou pôvodného zápisu, ak ich chrániteľ prihlási u obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory, v obvode ktorej je sídlo podniku v dobe tejto prihlášky.
(2) Prihlášku treba podať v lehote, ktorá bude určená vládnym nariadením. Zároveň s prihláškou treba predložiť tri odtlačky známky a tlačový štočok a zaplatiť u obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory poplatok 100 Kčs, z ktorého 25 % plynie do štátnej pokladnice.
(3) Ochranné známky, ktoré nebudú v takto určenej lehote prihlásené, strácajú ochranu.
§ 2.
Na celom území Československej republiky dosiahnú ochrany s prioritou pôvodného zápisu, ale s výhradou zachovania práv osôb tretích, ochranné známky, ktoré boly zapísané v čase od 30. septembra 1938 do 4. mája 1945 včítane s platnosťou tiež pre niektorú časť územia Československej republiky u iného registračného úradu než u obchodnej a živnostenskej komory, spomenutej v § 1, ak je sídlo ich podniku na území Československej republiky a ak budú prihlásené k zápisu a teraz príslušnej obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyseľnej komory do dňa, ktorý bude určený vládnym nariadením.
§ 3.
Prioritné lehoty, ktoré v obore ochranných známok určuje článok 4 Parížskej unijnej úmluvy na ochranu živnostenského vlastníctva, vyhlásenej dňa 5. februára 1933 pod č. 22 Sb., a ktoré boly v behu ešte dňa 29. septembra 1938 alebo prišly do behu po tomto dni, sa predľžujú do dňa, ktorý bude určený vládnym nariadením.
§ 4.
(1) Ak bolo niekomu zabránené mimoriadnými pomermi, zapríčinenými okupáciou alebo vojnou, aby dodržal lehotu na obnovenie ochrannej známky (§ 16 zákona zo dňa 6. januára 1890, č. 19 r. z., o ochrane známok, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich), prevedie sa na jeho žiadosť dodatočná obnova známky.
(2) Žiadosť o dodatočnú obnovu známky sa podá písomne u obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyseľnej komory, príslušnej na obnovu ochrannej známky, v lehote, ktorá bude určená nariadením ako konečná pre prihlášku podľa § 1. V žiadosti musia byť uvedené skutočnosti, o ktoré sa žiadosť opiera, ako aj prostriedky, ktorými tieto skutočnosti majú byť osvedčené. Zároveň so žiadosťou treba zaplatiť taxu za obnovu s príplatkom 50 Kčs. (§ 16, odst. 3, zákona o ochrane známok.)
§ 5.
(1) Ak bola pre mimoriadne pomery, zapríčinené okupáciou alebo vojnou, zameškaná dňa 30. júla 1895, č. 108 r. z., ktorým sa doplňuje resp. mení zákon zo dňa 6. januára 1890 o ochrane známok v znení zákona zo dňa 20. decembra 1932, č. 27 Sb. z roku 1933, možno žalobu podať ešte v lehote, ktorá bude určená vládnym nariadením ako konečná pre prihlášku podľa § 1.