dnes je 2.10.2023

Input:

125/1947 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona o stavební obnově

č. 125/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra techniky
ze dne 4. července 1947
o úplném znění zákona o stavební obnově.
Podle čl. V. zákona ze dne 12. června 1947, č. 115 Sb., jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 86/1946 Sb., jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 115/1947 Sb.
 
Ing. Kopecký v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 125/1947 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb.,
o stavební obnově,
ve znění zákona ze dne 12. června 1947, č. 115 Sb.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Stavební obnova.
§ 1.
Stavební obnova a její jednotné řízení.
(1) Stavební obnovou (v dalším jen obnova) se rozumí provedení všech prací, jimiž se stavební objekty (budovy, veřejná i soukromá zařízení a pod.), zničené nebo poškozené v souvislosti s válečnými událostmi nebo s nepřátelskou okupací tak, že jsou neužívatelné nebo méně uživatelné, uvádějí do řádného stavu (§ 13) nebo nahrazují novými stavbami, avšak jen v rozsahu nezbytném pro nutné ubytování obyvatelstva, pro zajištění hospodářského života a řádného provádění zdravotní péče nebo důležité výroby nebo cenných kulturních hodnot v postižené obci nebo území. Obnova se provádí:
a) novostavbou, přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou;
b) přístavbou (nástavbou), je-li to v souhlase s platným a vyhovujícím upravovacím plánem, anebo, není-li takového plánu, je-li to odůvodněno důležitým veřejným zájmem, zejména též účelností a hospodárností stavby nebo požadavkem dobrého vzhledu;
c) jinou stavební činností jen, děje-li se tak zároveň s přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou nebo přístavbou poškozeného objektu nebo - jde-li o činnost samostatnou - odstraňuje-li se jí škoda nákladem větším než 250 000 Kčs, u zemědělských usedlostí a rodinných domků a domů obecně prospěšných stavebních družstev škoda nákladem větším než 50 000 Kčs;
d) přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou nebo přístavbou (nástavbou) objektu, který nebyl poškozen v souvislosti s válečnými událostmi nebo s nepřátelskou okupací a který náleží vlastníku, jehož jiný objekt byl takto poškozen nebo zničen a nemá býti obnoven na svém původním místě, ale jen za předpokladu, že i v tomto případě budou získány potřebné bytové nebo hospodářské jednotky.
(2) Obnovu třeba říditi jednotně tak, aby byla provedena hospodárně, účelně a rychle. Časové pořadí jednotlivých oblastí, po případě sídlišť, v nichž obnova má býti provedena, stanoví vláda, na Slovensku po dohodě se Sborem pověřenců. Jinak jednotné řízení obnovy a dozor na její provádění přísluší ministerstvu techniky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku též po vyjádření pověřenectva techniky, které se dohodne se zúčastněnými pověřenectvy. Provádění a zejména vydávání výměrů o obnově jednotlivých obcí (§ 8) přísluší zemským národním výborům - na Slovensku státním stavebním úřadům (pokud není v dalším jinak stanoveno), pro něž vydá potřebné směrnice a pokyny ministerstvo techniky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku též po vyjádření pověřenectva techniky, které se