dnes je 8.12.2023

Input:

125/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

č. 125/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 8. prosince 1967
o určení Centrotexu,akciové společnosti pro zahraniční obchod k provádění některých zahraničních obchodů
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Centrotex, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem v Praze (dále jen „společnost“), k jejímuž vzniku bylo uděleno státní povolení spolu se schválením stanov rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu ze dne 30. listopadu 1967, vydaným v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu, ministerstvem chemického průmyslu a ministerstvem vnitřního obchodu, se určuje k provádění zahraničního obchodu se zbožím uvedeným v § 2.
§ 2
(1) Společnosti je vyhrazen vývoz a dovoz textilních výrobků, zejména textilních tkanin a tkanin z chemických a syntetických materiálů, pletených a stávkových výrobků, bytového textilu a koberců, těžké a lehké konfekce, přikrývek hlavy a ostatních výrobků textilního průmyslu, jakož i surovin pro textilní průmysl (bavlny, vlny, lýkových vláken, syntetických vláken, živočišné srsti a dalších textilních surovin a přízí).
(2) Jednotlivé druhy zboží, jehož vývoz a dovoz je společnosti vyhrazen, stanoví podrobněji podle potřeby ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením.
(3) Společnost je oprávněna provádět veškerou činnost souvisící s předmětem jejího podnikání.
§ 3
Na činnost společnosti podlé této vyhlášky se vztahují předpisy platné pro provádění zahraničního obchodu.
§ 4
Centrotex, podnik zahraničního obchodu,1) se ke dni 1. ledna 1968 slučuje se společností s jejím souhlasem. Jeho majetek a závazky přecházejí na společnost, která se tak stává jeho právním nástupcem.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.
 
Ministr:
Hamouz v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Viz vyhlášku ministra zahraničního obchodu č. 2034/1948 Ú. l. a vyhlášku ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l. ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 155/1965 Sb.