dnes je 8.12.2023

Input:

125/1968 Sb., Vyhláška ministerstva financí o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků

č. 125/1968 Zb.
[zrušené nepriamo č. 161/1976 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 11. září 1968
o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročí pracovníků
Ministerstvo financí stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy:
§ 1
Vyhláška ministerstva financí č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, se mění a doplňuje takto:
1. Článek 4 č. 2 písm. a) zní:
„a) věcné a peněžité odměny a dary poskytované plátcem pracovníkovi při významných pracovních a životních výročích pracovníka (například 20, 30, 40 let nepřetržité práce u téže organizace, dosažení věku 50, 60 let) nebo při jeho odchodu do důchodu, s výjimkou těch odměn, které náleží pracovníkovi podle mzdových předpisů nebo kolektivní smlouvy ve výši stanovené s přihlédnutím k počtu odpracovaných let u téže organizace.“
2. Článek 10 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
„(4) Podíly na hospodářských výsledcích organizace se zdaňují při vyúčtování podílu, a to odděleně od ostatní mzdy pracovníka, sazbami daně ze mzdy pro měsíční výplatní období s přihlédnutím ke všem skutečnostem rozhodným pro srážku daně ve mzdovém období, v němž byly podíly vyúčtovány.1Při zúčtování daně ze mzdy se k podílům na hospodářských výsledcích nepřihlíží.“
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a použije se poprvé pro zdanění podílů na hospodářských výsledcích vyplácených za rok 1968.
 
První náměstek ministra:
Ing. Lér CSc. v. r.
 

Poznámky pod čiarou