dnes je 25.2.2024

Input:

125/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

č. 125/1969 Zb.
[zrušené č. 106/2000 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. září 1969
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
Dne 12. dubna 1969 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě.
Podle svého článku 25 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 2. září 1969.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí:
Pleskot v. r.
 
DOHODA
Mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky, vedeny přáním upravit přepravu osob a nákladů dopravními prostředky silniční dopravy mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich územím,
se dohodly takto:
I. Přeprava cestujících
Článek 1
Přepravy cestujících autobusy mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich územím, podléhají povolovacímu řízení, s výjimkou přeprav uvedených v článku 4.
Článek 2
1. Pravidelné autobusové tratě mezi oběma státy, jakož i pravidelné tranzitní tratě jejich územím, povolují na základě vzájemnosti a po vzájemné dohodě příslušné orgány obou smluvních stran.
2. Příslušné orgány obou smluvních stran vydávají povolení pro tu část tratě, která prochází jejich územím.
3. Žádost o povolení se předkládá příslušnému orgánu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno.
4. K žádosti je třeba přiložit potřebnou dokumentaci (návrh jízdního řádu, tarifu a trasy, údaje o době provozu a o předpokládaném datu zahájení provozu). Příslušné orgány smluvních stran mohou požadovat i jiné údaje, které považují za potřebné.
5. Příslušný orgán jedné smluvní strany předá příslušnému orgánu druhé smluvní strany žádosti, které je ochoten schválit, se všemi předepsanými údaji.
Článek 3
Pro příležitostné přepravy cestujících autobusy, s výjimkou přeprav uvedených v článku 4, se vyžaduje povolení příslušných orgánů druhé smluvní strany. Příslušné orgány obou smluvních stran společně stanoví podmínky pro vydávání povolení.
Článek 4
Příležitostné přepravy cestujících autobusy nepodléhají povolovacímu řízení v případech, kdy tytéž osoby jsou přepravovány týmž vozidlem:
a) při okružní jízdě, jejíchž výchozí i konečný bod jsou na území státu, kde je vozidlo evidováno;
b) při jízdě, jejíž výchozí i konečný bod je na území druhé smluvní strany nebo na území třetího státu, a to pod podmínkou, že se vozidlo - s výjimkou zvláštního povolení - vrátí prázdné na území státu, kde je evidováno.
Článek 5
1. Pro mezinárodní autobusovou dopravu je třeba vystavit přepravní doklad, který má obsahovat alespoň tyto údaje:
a) jméno (firma) a sídlo dopravce,
b) státní poznávací značka autobusu (přívěsu),
c) jméno řidiče,
d) jméno průvodčího (průvodce),
e) trasa přepravy (s uvedením důležitějších zastávek),
f) datum přepravy.
2. Pro přepravy podle článků 3 a 4 se vyžaduje rovněž seznam