dnes je 21.7.2024

Input:

126/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech, platné do 31.7.1950

č. 126/1945 Zb.
[zrušené č. 87/1950 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o zvláštních nucených pracovních oddílech.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Podle ustanovení § 14 písm. b) dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, zřizují se ve věznicích krajských soudů a v trestních ústavech zvláštní nucené pracovní oddíly (dále jen oddíly).
(2) Ministr spravedlnosti může pro takové oddíly zříditi též zvláštní tábory a stanoviti jejich organisaci.
§ 2.
(1) Nepřevyšuje-li část trestu na svobodě nebo celý trest, který má odsouzený v oddílech odpykati, pět let, vykoná se v oddílech zřízených zpravidla ve věznici krajského soudu v sídle soudu, který v prvé stolici rozsudek vydal; převyšuje-li tuto dobu, vykoná se v oddílech zřízených v trestním ústavu, po případě v táboře, určeném k tomu zvláštním předpisem.
(2) Hranice stanovená v odstavci 1 může býti ministrem spravedlnosti ze závažných důvodů zvýšena nebo snížena.
(3) Vyslovil-li soud, že odsouzený má odpykati v oddílech jen část trestu na svobodě, vykoná se nejprve tato část.
§ 3.
Oddílů bude použito zejména k provádění prací nutných k obnově hospodářského života nebo k jiným pracím, konaným ve veřejném zájmu, na př. k odstraňování válečného materiálu a trosek, k opravě a stavbě veřejných budov a jiných veřejných zařízení, zvláště dopravních, k pracím v zemědělství a lesnictví, k regulaci řek a pod.; není-li takových prací, může jich býti použito k jiným vhodným účelům. Nesmí se však tak státi tam, kde by tím byly ohroženy mzdové nebo hospodářské poměry pracujících vrstev.
§ 4.
Trestanci nemají nároku na odměnu za práci v oddílech. Úplata sjednaná za jejich práci připadá státu. Při určení výše této úplaty je třeba dbáti toho, aby mzdy dělnictva nebyly podbízeny.
§ 5.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Stránský v. r.