dnes je 22.6.2024

Input:

126/1946 Sb., Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů, platné do 31.3.1964

č. 126/1946 Zb.
[zrušené č. 40/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Drobné pachty.
§ 1.
(1) Roční pachtovné z 1 ha pozemků zemědělsky užívaných - vyjímajíc pozemky užívané k provozování zahradnictví a sadařství, jakož i rybníky, vinice a chmelnice - smluvené anebo stanovené jakýmkoliv jiným způsobem (na př. v dražbě), nesmí přesahovati níže uvedené množství obilí nebo, je-li pachtovné stanoveno v penězích, peněžitou částku rovnající se ceně tohoto množství obilí, vypočtené podle odstavce 2, a to:
u pozemků s čistým katastrálním výnosem
do Kčs:
5.- . . . 1.10 q žita a ovsa v poměru 1 : 1
10.- . . . 1.95 q '' '' ''
15.- . . . 2.55 q '' '' ''
20.- . . . 3.-- q pšenice a žita v poměru 1 : 1
25.- . . . 3.30 q '' '' ''
30.- . . . 3.55 q '' '' ''
35.- . . . 3.70 q '' '' ''
40.- . . . 3.85 q '' '' ''
45.- . . . 3.95 q '' '' ''
50.- . . . 4.05 q '' '' ''
55.- . . . 4.10 q '' '' ''
60.- . . . 4.15 q '' '' ''
65.- . . . 4.20 q '' '' ''
70.- . . . 4.25 q '' '' ''
75.- . . . 4.30 q '' '' ''
80.- . . . 4.35 q '' '' ''
90.- . . . 4.40 q '' '' ''
100.- . . . 4.45 q '' '' ''
110.- . . . 4.50 q '' '' ''
(2) Jsou-li jednotlivé druhy obilí úředně stanoveny různé ceny podle velikosti zemědělského závodu, jest rozhodnou pro výpočet peněžité částky podle odstavce 1 nejnižší prodejní cena stanovená úředně pro výrobce; je-li takových nejnižších prodejních cen stanoveno vzhledem k jakostním stupňům obilí více, jest pro výpočet pachtovného, stanoveného podle cen obilí, rozhodný aritmetický průměr všech těchto prodejních cen.
(3) Propachtují-li se zemědělské pozemky smlouvou, mohou se smluvní strany říditi místo ustanoveními předchozích odstavců předpisem § 3.
§ 2.
Okresní národní výbor může po slyšení okresního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců povoliti propachtovateli na jeho žádost, aby požadoval vyšší pachtovné, než je stanoveno v § 1, odst. 1 a 2, pokud to odůvodňují okolnosti hodné zvláštního zřetele (ohled na osobu propachtovatele neschopného k práci, který by jinak upadl v nouzi a pod.) a pokud to dovolují zásady národohospodářsky odůvodněných úplat.
ČÁST II.
Pachty hospodářských celků a některých zvláštních pozemků.
§ 3.
(1) Propachtují-li se hospodářské celky po případě s příslušenstvím (dvory, statky nebo usedlosti) nebo pozemky vyňaté v § 1, odst. 1, nesmí pachtovné činiti více než 3 % z kapitálu odpovídajícího obecné hodnotě předmětu pachtu.
(2) Ustanovení § 2 platí i pro pachty nemovitostí uvedených v odstavci 1.
§ 4.
(1) Ustanovení §§ 1, 3 a 5 se nevztahují na pachtovní poměry, kde propachtovatelem jest osoba, která nevlastní více než 20 ha pozemků jakéhokoliv druhu a jest na výnosu pachtovného existenčně závislá; jsou-li tyto okolnosti mezi stranami sporné, rozhodne o věci na návrh kteréhokoliv z obou smluvních stran okresní národní výbor, v jehož obvodu je pachtovaná nemovitost, po slyšení místního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců. Pro určení výše pachtovného platí v těchto případech obecné cenové předpisy. Tyto předpisy platí také,