dnes je 25.7.2024

Input:

126/1947 Sb., Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami

č. 126/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 25. června 1947
o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) V právních rozepřích o nároky ze smlouvy uzavřené v době nesvobody přeruší soud na návrh žalované strany řízení v každém jeho období, předloží-li žalovaná strana prohlášení věcně příslušného ministerstva, na Slovensku prohlášení pověřenectva vydané podle směrnic příslušného ministerstva, nebo orgánu, na něhož ministerstvo tuto působnost vyhláškou v Úředním listě přeneslo, že jde o nárok ze smlouvy uzavřené v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami a že důležité důvody (§ 2, odst. 1) vyžadují, aby nárok dočasně nebyl na žalované straně vymáhán.
(2) V exekučním řízení pro nároky uvedené v odstavci 1 odloží soud na návrh povinné strany exekuci, předloží-li povinná strana prohlášení podle odstavce 1.
(3) Návrhu podle odstavce 1 nebo 2 nelze vyhověti, osvědčí-li žalující (vymáhající) strana, že by přerušení řízení (odklad exekuce) ohrozilo výživu její nebo osob, které je povinna živiti podle zákona, anebo že by ohrozilo její drobný podnik, provozovaný zpravidla nejvýše s pěti zaměstnanci.
(4) Zatímní opatření podle exekučního řádu jsou po přerušení řízení (odstavec 1) a po odkladu exekuce (odstavec 2) nepřípustná; rovněž nepřípustná jsou po přerušení řízení zajišťovací opatření podle § 223, odst. 1 a §§ 237 a násl. ex. zák. Dříve povolená taková opatření soud na návrh zruší; toto ustanovení se netýká zápovědi podle § 382, č. 5 ex. ř. anebo opatření podle § 237, písm. d) ex. zák.
(5) Proti rozhodnutím soudu druhé stolice, vydaným ve věcech podle předcházejících odstavců, není přípustný další opravný prostředek.
§ 2.
(1) Prohlášení podle § 1, odst. 1 nebo 2 lze vydati,
a) je-li ve veřejném zájmu, aby nárok nebyl dočasně vymáhán, nebo
b) nemůže-li se žadatel sám domoci uspokojení svých nároků vzniklých ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami alespoň ve výši svých závazků téhož druhu a octl-li by se uspokojením nároku dotčeného v § 1, odst. 1 nebo 2 ve vážné hospodářské tísni.
(2) Před vydáním prohlášení podle § 1, odst. 1 nebo 2 třeba slyšeti vrcholné hospodářské organisace.
§ 3.
Dříve než přeruší řízení, provede soud důkazy, které pokládá podle stavu věci za rozhodné, je-li obava, že by za přerušení řízení mohl býti průvodní prostředek jinak ztracen nebo jeho užití znemožněno.
§ 4.
(1) Soud nařídí pokračování v přerušeném nebo odloženém řízení, navrhne-li to žalovaná (povinná) strana; na návrh žalující (vymáhající) strany učiní tak soud, jen
a) bylo-li prohlášení podle § 1, odst. 1 nebo 2 odvoláno (zrušeno) nebo
b) osvědčí-li žalující (vymáhající) strana, že se pro okolnosti nastalé po přerušení nebo po odkladu řízení octla bez své viny v poměrech, za kterých by podle § 1, odst. 3 nemohlo býti řízení přerušeno nebo odloženo.
(2) Prohlášení je odvolati zejména tehdy, jakmile bude otázka náhrad za ztráty z