dnes je 2.12.2023

Input:

126/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věci o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky, platné do 28.9.1994

č. 126/1965 Zb.
[zrušené č. 64/1996 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 29. října 1965
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky
Dne 4. června 1965 byla v Sofii podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky.
Dohoda na základě svého článku 11 vstoupila v platnost dnem 16. července 1965.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky vedeny přáním vytvořit co nejlepší podmínky, které by umožnily národům obou zemí seznamovat se s úspěchy socialistické výstavby, . dějinami, kulturou, způsobem života a přírodními krásami obou zemí a usnadnit rozvoj turistiky a cestování svých občanů, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:
K sjednání Dohody jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky -
Dr. Jan Čecha, vedoucího konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí,
vláda bulharské lidové republiky -
Stojana Karaslavova, vedoucího konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě se dohodli takto:
Článek l
Občané Smluvních stran jsou zproštěni od vízové povinnosti v rozsahu a za podmínek uvedených v této Dohodě.
Článek 2
1. Občané jedné smluvní strany, majíce trvalé bydliště na jejím státním území nebo na území jiného socialistického státu, pokud mají platný cestovní doklad, mohou bez víz druhé Smluvní strany cestovat na její území za účelem přechodného pobytu nebo průjezdu.
2. Občané jedné Smluvní strany, mající trvalé bydliště na území jiného státu než uvedeného v odstavci 1, mohou územním druhé Smluvní strany bez víz pouze projíždět.
Článek 3
Občané Smluvních stran mající platné cestovní doklady mohou překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech, určených pro mezinárodní cestovní styk.
Článek 4
Ustanovení článku 1 této Dohody se nevztahuje na občany Smluvních stran, kteří se hodlají na území druhé Smluvní strany trvale usídlit.
Článek 5
Občané jedné Smluvní strany mající trvalý pobyt na území druhé Smluvní strany mohou opouštět její území a vracet se jen ve shodě s jejími předpisy.
Článek 6
1. Seznam cestovních dokladů opravňujících občany smluvních stran cestovat bez víz je uveden v Příloze k této Dohodě.
2. V případě změny nebo zavedení nových cestovních dokladů bude je možno použít až po uplynutí jednoho měsíce ode dne předání jejich vzorů druhé Smluvní straně.
Článek 7
1. Délku pobytu občanů jedné Smluvní strany, kteří cestují za soukromým účelem na státní území druhé Smluvní strany, stanoví orgány vydávající cestovní doklady zpravidla na dobu nepřesahující 30 dnů.
2. Příslušné orgány přijímajícího