dnes je 3.12.2023

Input:

126/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů, ve znění účinném k 18.6.1968

č. 126/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 14. prosince 1967
o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
66/1968 Sb.
(k 18.6.1968)
mění
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 odst., 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Exico, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem v Praze (dále jen „společnost“), k jejímuž vzniku bylo uděleno státní povolení spolu se schválením stanov rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu ze dne 13. prosince 1967, vydaným v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu, ministerstvem vnitřního obchodu a ministerstvem vnitra, se určuje k provádění zahraničního obchodu se zbožím uvedeným v § 2.
§ 2
(1) Společnosti je vyhrazen vývoz a dovoz obuvi, rukavic, kožené konfekce, obuvnických a umělých materiálů, kůží, usní, srstí, chlupů, zaječin a kožek, s výjimkou kožešnických.
(2) Jednotlivé druhy zboží, jehož vývoz a dovoz je společnosti vyhrazen, stanoví podrobněji podle potřeby ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením.
(3) Společnost je oprávněna provádět veškerou činnost souvisící s předmětem jejího podnikání.
§ 3
Na činnost společnosti podle této vyhlášky se vztahují předpisy platné pro provádění zahraničního obchodu.
§ 4
Exico, podnik zahraničního obchodu,1) se ke dni 1. ledna 1968 slučuje se společností s jejím souhlasem. Jeho majetek a závazky přecházejí na společnost, která se tak stává jeho právním nástupcem.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.

Poznámky pod čiarou
1Viz vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 151/1965 Sb.