dnes je 17.4.2024

Input:

127/1950 Sb., Nařízení o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění

č. 127/1950 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 14. srpna 1950
o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění.
Ministr techniky nařizuje podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Každý projekt na zásobování vodou (pitnou i užitkovou) výrobních podniků, zejména průmyslových závodů (dále jen „podniky“) a léčebných a ošetřovacích ústavů aj. (dále jen „ústavy“), jakož i každý projekt úpravny vody musí býti ještě před vodoprávním projednáním a zařazením do plánu investic přezkoušen s hlediska plánovacího, a to zejména s hlediska účelnosti, technické proveditelnosti a hospodárnosti a s hlediska zdravotního. Za tím účelem předloží stavebník takový projekt krajskému národnímu výboru. Je-li stavebníkem národní podnik, předloží projekt k přezkoušení prostřednictvím nadřízeného orgánu.
§ 2.
(1) Krajský národní výbor přezkouší s výjimkou uvedenou v odstavci 2 projekty uvedené v § 1.
(2) Projekty na zásobování vodou nebo na úpravu vody pro podniky, pro které platí ustanovení § 25 odst. 4 a § 55 zákona č. 131/1936 Sb., o obraně státu, jakož i projekty vojenské přezkouší vždy ministerstvo techniky; toto ministerstvo přezkouší také projekty vodovodů složitého řešení co do odběru podzemní a povrchové vody.
(3) Krajský národní výbor nebo ministerstvo techniky (v dalším „schvalují orgán“) vydá do dvou měsíců potvrzení o přezkoušení projektů uvedených v § 1 (potvrzení o technickohospodářském schválení) anebo příkaz k jejich změně nebo doplnění.
§ 3.
(1) Schvalující orgán schválí projekt na zásobování vodou nebo na úpravu vody jenom tehdy, je-li prokázáno, že vypočtená potřeba vody je bezpečně kryta i s hlediska budoucí potřeby trvalou vydatností vodního zdroje (podzemní nebo povrchové vody).
(2) Projekt na zásobování vodou nebo na úpravu vody smí býti vodoprávně projednán pouze tehdy, je-li opatřen potvrzením o přezkoušení podle § 2 odst. 3.
§ 4.
(1) Zjistí-li se při vodoprávním řízení okolnosti, které vyžadují odchylky od přezkoušeného projektu, oznámí příslušný národní výbor před udělením vodoprávního povolení tyto okolnosti schvalujícímu orgánu, který vydal potvrzení o přezkoušení podle § 2 odst. 3, a podá odůvodněný návrh na změnu tohoto potvrzení.
(2) Nebyla-li zachována lhůta stanovená v § 2 odst. 3, lze stavbu pojmouti do plánu investic i bez předchozího přezkoušení.
(3) Stavebník je povinen nahraditi náklady, které vzniknou přezkoušením projektu (náklady na vyžádané znalecké posudky a j.).
§ 5.
(1) Projekt na zásobování vodou musí obsahovati:
1. technickou zprávu, v níž třeba uvésti
a) popis dosavadního způsobu zásobování vodou, jeho závady a statistická data pro výpočet potřeby vody, jakož i údaje o tom, jak má býti postaráno o vyčištění vypouštěných odpadních vod,
b) výpočet potřeby vody,
c) zda, po případě do jaké míry, je potřeba nezávadné vody kryta z jiných