dnes je 8.12.2023

Input:

127/1951 Sb., Vládní nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady

č. 127/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1951,
o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Přesunem působnosti podle tohoto nařízení se mají ústřední úřady co nejvíce oprostit od rozhodování v jednotlivých osobních věcech státních zaměstnanců, aby se tak zjednodušilo a zhospodárnilo jejich vyřizování.
§ 2.
(1) Z působnosti ústředních úřadů v osobních věcech zaměstnanců národních výborů se přenáší na krajské národní výbory (ústřední národní výbor hlavního města Prahy)
1. započtení doby pro časový postup podle § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 vládního nařízení č. 68/1950 Sb., kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance, nebo podle obdobných předpisů, pokud se tak děje v rámci směrnic vydaných podle § 10 tohoto řádu (předpisů obdobných),
2. rozhodování o přeložení zaměstnance, s nímž je spojena změna osobního úřadu (§ 12 odst. 2 vládního nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích), jestliže se zúčastněné osobní úřady na přeložení dohodnou,
3. rozhodování o převodu zaměstnance do jiného oboru státní správy (§ 12 odst. 3 vl. nař. č. 120/1950), nedojde-li převodem k změně osobního úřadu,
4. povolení výjimek ze zákazu zaměstnávat příbuzné nebo sešvagřené osoby, manžele a osoby, jež jsou v poměru poručenském nebo osvojeneckém tak, aby jedna byla přímo podřízena druhé nebo podléhala její pokladní nebo účetní kontrole (§ 9 odst. 3 vl. nař. č. 120/1950 Sb.).
(2) O přeložení zaměstnance podle odstavce 1 č. 2 rozhoduje dosavadní osobní zaměstnancův úřad.
(3) Pokud v případech podle odstavce 1 spolurozhodoval dosud též jiný ústřední úřad, odpadá i tato spoluúčast.
§ 3.
Ústřední úřady, do jejichž působnosti náleží rozhodování v osobních věcech ostatních státních zaměstnanců, se zmocňují, aby podle potřeby přenesly působnost uvedenou v § 2 odst. 1 na osobní úřady jim bezprostředně podřízené.
§ 4.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vládního nařízení ze dne 31. března 1949 č. 80 Sb., o vnitřní organisaci pražských orgánů lidové správy, se zrušuje.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.
 
 
Široký v.r.
Kopřiva v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Krajčír v.r.
Fierlinger v.r.
Málek v.r.
Dr. Ševčík v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Bacílek v.r.
Nepomucký v.r.
Bílek v.r.
Dr. Neuman v.r.
arm. gen. Dr. Čepička v.r.
Nosek v.r.
Dr. Gregor v.r.
Plojhar v.r.
Dr. Havelka v.r.
Pokorný v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Pospíšil v.r.
Jonáš v.r.
Ing. Púčik v.r.
Kabeš v.r.
Dr. Rais v.r.
Kliment v.r.
Smida v.r.
Kopecký v.r.
Ing. Šimůnek v.r.