dnes je 3.12.2023

Input:

127/1962 Sb., Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků, platné do 31.12.1967

č. 127/1962 Zb.
[zrušené č. 128/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 22. prosince 1962,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků
Ministerstvo výstavby a ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě s krajskými národními výbory podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi (dále jen „zákon“) a hlavní arbitr Československé socialistické republiky podle § 190 zákona stanoví:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Ustanovení této vyhlášky platí pro dodávky prací a výkonů, které dodávají organizace podřízené ministerstvu výstavby, ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství a národním výborům, popřípadě meliorační družstva (dále jen „dodavatelé“) pro zemědělskou stavební investiční výstavbu jednotným zemědělským družstvům, společným družstevním podnikům zřízeným podle § 33 a následujících zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech (dále jen „odběratelé“).
(2) Pracemi podle této vyhlášky se rozumí
a) projektové práce
b) všechny stavební práce podle plánovací metodiky a všechny práce související s dodávkou souboru strojů a zařízení včetně montáže,
c) samostatné montážní práce,
d) výstavba a rekonstrukce chmelových konstrukcí.
(3) Výkony podle této vyhlášky se rozumí
a) organizování přípravy a řízení provádění prací, které si odběratel provádí svépomocí, a pokud se odběratel nezabývá výrobou jednoduchých stavebních dílců a jiného stavebního materiálu, též organizování této služby a výroby, určené pro práce prováděné svépomocí odběratele,
b) obstarání a dodávka strojů, zařízení, stavebního materiálu pro práce, které si odběratel provádí svépomocí,
c) obstarání a dodávka speciálních řemeslných prací,
d) půjčování strojů (popřípadě včetně posádky), nástrojů a lešení v dohodnutém rozsahu pro práce, které si odběratel provádí svépomocí.
(4) Ustanovení této vyhlášky platí přiměřeně též pro dodávky stavebních prací pro generální opravy staveb.
(5) Ustanovení této vyhlášky se nevztahuje na práce a výkony pro stavební investiční výstavbu zahájenou pro odběratele před 1. 1. 1963 a n projektové práce, které byly smluvně zajištěny před její účinností. Je-li výstavba rozdělena na etapy, je rozhodující zahájení každé etapy.
§ 2
(1) U staveb, které podle plánu mají být provedeny svépomocí, je dodavatelem vždy okresní stavební podnik nebo meliorační družstvo.
(2) Na dodávku všech prací a výkonů se uzavírá jediná smlouva. O dodávce projektové dokumentace platí ustanovení § 4 odst. 1.
(3) Písemná forma se vyžaduje též pro jednostranné právní úkony organizací.
§