dnes je 21.4.2024

Input:

127/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu, platné do 30.6.2000

č. 127/1964 Zb.
[zrušené č. 168/1996 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 20. června 1964
o městském přepravním řádu
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 4 odst. 2 a § 29 zákona čís. 51/1964 Sb. o dráhách, podle § 7 vl. nař. č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě, a k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Městský přepravní řád (dále jen „přepravní řád“ podrobně upravuje vztahy, které vznikají při provádění hromadné přepravy osob městskými dráhami, (tramvajovými dráhami, trolejbusovými dráhami a městskými rychlodráhami) a na městských autobusových linkách mezi provozovatelem přepravy (dále jen „dopravce“) a jejími účastníky, kromě cenových vztahů, které upravují tarify.
(2) Přepravní řád platí též pro lanové dráhy, které jsou součástí městské dopravy.
§ 2
Ustanovení přepravního řádu musí být uplatňováno tak, aby v souladu se společenskými zájmy byly přepravní služby zajišťovány obyvatelstvu co nejlépe a aby úkoly plánované k uspokojování přepravních potřeb občanů byly plněny s největší možnou úsporou společenské práce.
§ 3
(1) Pracovníci dopravce pověření kontrolou dopravní služby a opatření kontrolním odznakem nebo kontrolním průkazem a pracovníci dopravní služby ve stejnokroji (dále jen „oprávnění pracovníci“) mohou dávat cestujícím a účastníkům objednané jízdy (§ 24 až 26) pokyny nutné v zájmu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Jde zejména o pokyny týkající se nastupování a vystupování, umístění cestujících ve vozidle, uvolnění určitého prostoru ve vozidle, připuštění zavazadel k přepravě a jejich uložení a zachování klidu a pořádku ve vozidle.
(2) Oprávnění pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění přepravních a tarifních podmínek; k těmto úkonům patří i zjišťování totožnosti cestujících a účastníků objednané jízdy.
ČÁST DRUHÁ
PŘEPRAVA OSOB A JEJICH ZAVAZADEL
Oddíl první
Pravidelná přeprava osob na městských drahách a na městských autobusových linkách
§ 4
Provádění pravidelné přepravy
(1) Pravidelná přeprava osob se provádí na linkách městských drah a na městských autobusových linkách, které jsou uvedeny v platných jízdních řádech nebo jinak zveřejněny. Linky musí být vedeny a doprava na nich organizována tak, aby při zachování hospodárnosti dopravy byly přepravní potřeby občanů uspokojeny v největší míře.
(2) Ve vozidlech pravidelné přepravy osob může být zaveden provoz, v němž cestující je povinen některé úkony spojené s placením jízdného (přepravného), popř. s opatřením jízdenky provést sám (dále jen „S-provoz“).
§ 5
Jízdní řády
(1) Dopravce sestavuje a vydává vývěsné jízdní řády a prodejné knižní jízdní řády.
(2) Dopravce je povinen vyvěsit na každé zastávce nebo stanici (dále jen „zastávce“) s výjimkou mimořádně zřízených dočasných zastávek vývěsný jízdní řád, který musí obsahovat alespoň tyto údaje:
a) název dopravce,
b) název zastávky, ve které je jízdní řád vyvěšen,
c) označení a směr (cílovou zastávku) jednotlivé linky