dnes je 8.12.2023

Input:

127/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

č. 127/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 21. prosince 1967
o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 odst., 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Chemapol, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem v Praze (dále jen „společnost“), k jejímuž vzniku bylo uděleno státní povolení spolu se schválením stanov rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu ze dne 20. prosince 1967, vydaným v dohodě s ministerstvem chemického průmyslu, ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem zemědělství a výživy a ministerstvem spotřebního průmyslu, se určuje k provádění zahraničního obchodu se zbožím uvedeným v § 2.
§ 2
(1) Společnosti je vyhrazen vývoz a dovoz chemikálií, dále surovin, polotovarů a pomocných látek potřebných pro chemickou výrobu, minerálních a mazacích olejů, jejich polotovarů i vedlejšího výrobků, pohonných látek, kaučuku a pomocných přípravků pro průmysl gumárenský, barev a laků a surovin pro jejich výrobu, dehtových barviv a pomocných přípravků pro průmysl textilní a kožedělný a surovin pro jejich výrobu, farmaceutických surovin a specialit, jakož i pomocných látek pro průmysl keramický a sklářský.
(2) Jednotlivé druhy zboží, jehož vývoz a dovoz je společnosti vyhrazen, stanoví podrobněji podle potřeby ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením.
(3) Společnost je oprávněna provádět veškerou činnost souvisící s předmětem jejího podnikání.
§ 3
Na činnost společnosti podle této vyhlášky se vztahují předpisy platné pro provádění zahraničního obchodu.
§ 4
Chemapol, podnik zahraničního obchodu,1) se ke dni 1. ledna 1968 slučuje se společností s jejím souhlasem. Jeho majetek a závazky přecházejí na společnost, která se tak stává jeho právním nástupcem.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.
 
Ministr:
Hamouz v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Viz vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 2050/1948 Ú. l. I. a vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 298/1953 Ú. l. ve znění článku V vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 147/1965 Sb.