dnes je 22.6.2024

Input:

127/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Homoľa

127/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. apríla 2023,
ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Homoľa
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 9 a § 22 ods. 1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Homoľa (ďalej len „prírodná rezervácia“). Súčasťou prírodnej rezervácie je územie európskeho významu SKUEV0204 Homoľa podľa osobitného predpisu.1) Hranica prírodnej rezervácie je vymedzená v prílohe č. 1.
§ 2
(1) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Brezno v katastrálnom území Telgárt.
(2) Celková výmera prírodnej rezervácie je 22,1888 ha.
(3) Hranica prírodnej rezervácie vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice prírodnej rezervácie do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica prírodnej rezervácie, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Banská Bystrica a Okresnom úrade Brezno.
§ 3
(1) Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej rezervácie, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(2) Ciele starostlivosti o prírodnú rezerváciu, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia prírodnej rezervácie upravuje program starostlivosti o chránené územie podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 4
(1) Na území prírodnej rezervácie platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
(2) Zákazy a obmedzenia podľa § 15 zákona na území prírodnej rezervácie platia celoročne.
(3) Ochranné pásmo prírodnej rezervácie podľa § 17 ods. 7 zákona neplatí.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2023.
 
Eduard Heger v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 127/2023 Z. z.
VYMEDZENIE HRANICE PRÍRODNEJ REZERVÁCIE
Popis hranice prírodnej rezervácie
Prírodná rezervácia Homoľa sa nachádza v katastrálnom území Telgárt a je súčasťou parcely č. 4105 registra „C“ katastra nehnuteľností. Jej obvodová hranica ide po hranici lesných porastov, ktoré do nej zasahujú. Východiskový bod prírodnej rezervácie sa nachádza na hospodárskom kopci č. 24 v nadmorskej výške 1018 m n. m., severná časť je ohraničená hospodárskymi kopcami, ide o hranicu medzi lesnými porastmi a trvalými trávnymi porastmi, až po lesný sklad v doline medzi lokalitami Homoľa a Janíčková. Následne kopíruje vodný tok, odtiaľ sa na prítoku stáča severovýchodným smerom, pokračuje týmto prítokom, obchádza lesný sklad z jeho severnej strany a hranicou lesných porastov sa dostáva naspäť do východiskového bodu.
Zoznam parciel prírodnej rezervácie
Okres Brezno
Katastrálne územie Telgárt
4105 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 1. októbru 2022).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 127/2023 Z. z.
PREDMET OCHRANY PRÍRODNEJ REZERVÁCIE
Predmetom ochrany prírodnej rezervácie sú predovšetkým:
Biotopy európskeho významu: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150), Sk 1