dnes je 26.2.2024

Input:

128/1947 Sb., Zákon, jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními

č. 128/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 26. června 1947,
jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA I.
Pojem radioelektrických zařízení.
§ 1.
(1) Radioelektrickým zařízením podle tohoto zákona jsou jednak úplné vysílací nebo přijímací radioelektrické stanice, jednak takové zpravidla jen účelům radiokomunikací sloužící součástky a zařízení, která budou vyjmenována ve vládním nařízení.
(2) Vysílací a přijímací stanice platí za úplné i tehdy, jestliže jednotlivé nahraditelné nebo spojovací součástky ještě chybějí nebo byly odstraněny, pokud v nich je aspoň některá ze součástek vyjmenovaných ve vládním nařízení podle odstavce 1.
(3) Radiokomunikacemi jest rozuměti radioelektrické prostředkování zpráv, obrazů, zvuků či znamení po praktickou radiotelegrafii, radiofonii, rozhlas, radioelektrický přenos obrazů a pro televisi.
HLAVA II.
Ustanovení živnostensko-právní.
Oddíl první.
Všeobecná ustanovení.
§ 2.
(1) Výroba radioelektrických zařízení (§ 1, odst. 1) je živností koncesovanou a nazývá se živností radiotechnickou. Majitelé této živnosti jsou oprávněni též opravovati radioelektrická zařízení.
(2) Opravování radioelektrických zařízení (§ 1, odst. 1) je živností koncesovanou a nazývá se živností radiomechanickou. Majitelé této živnosti jsou též oprávněni bez újmy práv živností jiných vyráběti zařízení a součástky, pokud nejsou vyhrazeny živnosti radiotechnické a pokud spadají do oprávnění živnosti mechanické.
(3) Obchod s radioelektrickým zařízením je živností koncesovanou vázanou na zvláštní způsobilost.
(4) Ustanovení § 37 ž. ř. (§ 52 ž. z.) zůstávají nedotčena.
Oddíl druhý.
Koncese k živnosti radiotechnické, radiomechanické a k obchodu s radioelektrickými zařízeními.
§ 3.
(1) Koncesi radiotechnickou uděluje ministerstvo průmyslu po slyšení ministerstva pošt a ministerstva národní obrany.
(2) Koncesi radiomechanickou a koncesi k obchodu s radioelektrickými zařízeními uděluje okresní národní výbor.
§ 4.
(1) Koncese radiotechnická může býti udělena žadateli, majícímu trvalé bydliště v republice Československé, po předložení průkazu zvláštní způsobilosti:
1. vysvědčením o II. státní zkoušce z oboru elektrotechnického inženýrství na vysoké škole technické a vysvědčením o nejméně dvouročním odborném technickém zaměstnání v podniku pro výrobu radioelektrických zařízení, nebo
2. vysvědčením o úspěšně vykonané zkoušce (zkouškách) učitelské způsobilosti pro střední školy z fysiky jako předmětu hlavního nebo diplomem o doktorátu z přírodních věd z oboru fysiky a vysvědčením o nejméně tříletém odborném zaměstnání technickém v podniku pro výrobu radioelektrických zařízení, nebo
3. vysvědčením uvedeným pod č. 1, absolutoriem učebního kursu pro radiotechniku na vysoké škole technické a vysvědčením o nejméně jednoročním odborném technickém zaměstnání v podniku pro výrobu radioelektrických zařízení, nebo
4. vysvědčením (diplomem) uvedeným pod č. 2, absolutoriem učebního kursu pro radiotechniku na vysoké škole technické