dnes je 26.5.2024

Input:

128/1948 Sb., Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky

č. 128/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 5. května 1948
o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Úlevy při uspořádání poměrů v peněžnictví.
§ 1.
(1) Převody majetkových práv a závazků peněžního ústavu (hlavního nebo pobočného), který zanikne sloučením nebo likvidací na příkaz ministerstva financí nebo s jeho souhlasem daným ve veřejném zájmu, na jiný peněžní ústav jsou osvobozeny od poplatků z právních listin, poplatku nemovitostního a od daně z obchodu cennými papíry.
(2) Knihovní zápisy převodu práv, váznoucích ve prospěch ústavu zanikajícího, na ústav přejímající při převodu osvobozeném podle odstavce 1 jsou osvobozeny od poplatku vkladního. Podání o takové zápisy jsou rovněž osvobozena od poplatků.
§ 2.
Listiny o uznání dluhů, které vznikly z úvěrů poskytnutých zanikajícím peněžním ústavem, jsou podrobeny pouze pevnému kolkovému poplatku za 12 Kčs, pokud se vydávají jen k uskutečnění převodů majetku uvedených v § 1 a neobsahují osvědčení o zřízení zástavního práva.
§ 3.
Převedou-li s při převodu majetku peněžního ústavu zanikajícího sloučením nebo likvidací práva a závazky pensijního nebo podpůrného fondu nebo jiného zaopatřovacího zařízení, které byly samostatnými právnickými osobami a sloužily účelům sociálního zaopatření zaměstnanců zanikajícího ústavu, na nového nositele pojištění nebo zaopatření, jsou právní jednání, listiny a knihovní zápisy potřebné k provedení takového převodu majetkových práv a závazků osvobozeny od poplatků.
§ 4.
a) Zruší-li nebo změní-li se úřední výrok, jímž nebo podle něhož byl proveden v době od 30. září 1938 do 4. května 1945 převod nebo přechod majetkových práv a závazků peněžního ústavu (hlavního nebo pobočného), který zanikl, anebo
b) prohlásí-li ministerstvo financí, že se převod nebo přechod majetkových práv a závazků zaniklého peněžního ústavu stal pod tlakem nepřátelské okupace nebo národního, politického nebo rasového útisku,
a převedou-li se táž majetková práva a závazky na jiný peněžní ústav ať trvající nebo nově zřízený, platí ustanovení §§ 1 až 3. přiměřeně také při těchto převodech.
§ 5.
Ministerstvo financí nebo podle jeho směrnic úřad jím zmocněný může na žádost povoliti osvobození od poplatků nebo snížení poplatků z právních jednání, písemností a úředních úkonů, pokud souvisí s úpravou poměrů v peněžnictví prováděnou ve veřejném zájmu, i když nejsou splněny podmínky podle předchozích ustanovení.
Oddíl II.
Úlevy pro převody majetku na národní podniky.
§ 6.
(1) Převede-li stát úředním opatřením na národní podnik po jeho zřízení další majetek, jsou právní listiny a knihovní zápisy potřebné k provedení takového převodu, pokud jim nepřísluší osvobození již podle jiných předpisů, osvobozeny od poplatků. To platí též pro převody částí majetkové podstaty národního podniku na jiný národní podnik (začlení) provedené při sloučení, dělení nebo zrušení národních podniků.
(2) Dodatečné zdanění reserv podle § 80, odst. 1 zákona ze dne 15.