dnes je 20.7.2024

Input:

128/1951 Sb., Vládní nařízení o organisaci náboru pracovních sil, platné do 9.11.1958

č. 128/1951 Zb.
[zrušené č. 70/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. prosince 1951
o organisaci náboru pracovních sil.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Aby plnění rostoucích hospodářských úkolů při výstavbě socialismu v naší vlasti bylo zabezpečeno dostatečným počtem pracovníků, je třeba pracovníky získávat náborem, který provádějí ministerstvo pracovních sil prostřednictvím národních výborů nebo podniky.
Organisovaný nábor.
§ 2.
Pro nejdůležitější hospodářská odvětví a podniky se pracovníci získávají organisovaným náborem, který provádí ministerstvo pracovních sil prostřednictvím krajských a okresních národních výborů; místní národní výbory spolupůsobí při jeho provádění.
§ 3.
(1) Organisovaný nábor se provádí v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu podle plánu organisovaného náboru pracovních sil, který sestavuje státní úřad plánovací a schvaluje vláda. V tomto plánu vláda stanoví zejména,
a) pro která odvětví nebo podniky má ministerstvo pracovních sil provádět nábor;
b) kolik pracovníků má ministerstvo pracovních sil pro jednotlivá odvětví nebo podniky získat;
c) kolik pracovníků z venkovského nebo městského obyvatelstva má být získáno organisovaným náborem v jednotlivých krajích a kolik pracovníků mají jednotlivé ústřední úřady ve svém oboru působnosti uvolnit pro organisovaný nábor.
(2) Krajské národní výbory provedou rozpis počtu pracovníků z venkovského a městského obyvatelstva, který má být získán organisovaným náborem, na okresy a okresní národní výbory provedou rozpis na obce. Příslušné ústřední orgány, které mají uvolnit pracovníky pro organisovaný nábor, provedou v dohodě s ministerstvem pracovních sil rozpis na jednotlivé podniky a závody. Při rozpisech se přihlédne k potřebám obcí, podniků a závodů.
(3) Plán organisovaného náboru pracovních sil a jeho rozpisy jsou závazné pro ústřední úřady, národní výbory a podniky a musí býti splněny.
§ 4.
(1) Ministerstvo pracovních sil a národní výbory seznamují pracující veřejnost s politickým a hospodářským významem organisovaného náboru a s jeho podmínkami. Přitom se opírají o činnou účast dobrovolných organisací pracujícího lidu.
(2) Národní výbory získávají pracovníky přímým stykem a přesvědčováním v obcích a závodech. Při získávání pracovníků v závodech postupují v dohodě s vedením podniku.
(3) Národní výbory uzavírají se získanými pracovníky pracovní smlouvy jménem příslušného podniku.
(4) Národní výbory se postarají o to, aby pracovníci byli lékařsky vyšetřeni, přepraveni na vzdálená pracoviště a řádně přijati v závodech.
§ 5.
(1) Vedení podniku, pro který se provádí organisovaný nábor, je povinno
a) připravit včas a v předepsaném stavu ubytování pro získané pracovníky a zajistit jim stravování;
b) starat se o zaškolování pracovníků a plnit ostatní povinnosti vyplývající z pracovních smluv;
c) zvláště neustále pečovat o udržení pracovníků.
(2) Ministerstvo pracovních sil a z jeho pověření krajské a okresní