dnes je 21.4.2024

Input:

129/1949 Sb., Vládní nařízení o zřizování a činnosti sdružení rodičů a přátel školy, platné do 27.12.1960

č. 129/1949 Zb.
[zrušené č. 186/1960 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. května 1949
o zřizování, organisaci a činnosti sdružení rodičů a přátel školy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 76, odst. 2 zákona ze dne 21. dubna 1948, č.95 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona):
Činnost sdružení rodičů a přátel školy.
§ 1.
(1) Sdružení rodičů a přátel školy (dále jen „sdružení“), zajišťujíc spolupráci školy s rodinou, napomáhajíc škole v jejím poslání výchovném a sociálním, a pečujíc o její zvelebování a všestranný rozvoj, usiluje o to, aby se upevňovala jednota výchovného působení školy a rodiny, zejména aby rodiče ve shodě se školou vychovávali žáky v uvědomělé občany lidově demokratického státu, vedli je k správnému pochopení všech současných jevů hospodářských, politických, sociálních, kulturních, zdravotnických a mravních a byli jim vzorem v uvědomělé, obětavé účasti na výstavbě státu i v plnění všech občanských povinností.
(2) Plníc úkoly uvedené v odstavci 1, vyvíjí sdružení zejména tuto činnost:
a) jedná o otázkách výchovy a vzdělání a o základních požadavcích socialistické výchovy dětí ve škole a rodině;
b) spolupracuje s učitelským sborem a s organisacemi mládeže na zlepšení výchovné a vzdělávací práce školy;
c) pomáhá při ubytování a stravování, jakož i při uspokojování jiných sociálně zdravotních a kulturních potřeb žactva, při zřizování domovů a družin mládeže a při organisování mimoškolního zaměstnání dětí;
d) napomáhá žákům při volbě povolání;
e) zakládá fondy k podpoře školy a žactva, doplňuje a zdokonaluje zařízení a vybavení školy, uděluje žactvu podpory a spolupůsobí při rozdílení podpor z veřejných prostředků žákům.
§ 2.
Prostředky potřebné ke své činnosti opatřuje se sdružení:
a) z členských příspěvků;
b) z přídělů, jež školní úřady povolí sdružení z dobrovolných plnění ve prospěch školství nebo školy (§ 77, odst. 1 školského zákona);
c) z provozních přebytků pořádaných podniků;
d) z darů, dědictví, odkazů a podpor z veřejných prostředků;
e) z výnosu vlastního jmění.
Organisace sdružení.
§ 3.
(1) Sdružení je právnickou osobou.
(2) Sídlem sdružení je obec, ve které je škola zřízena. Jednací řečí jeho je řeč, v níž se na škole vyučuje. Správní rok se kryje s rokem školním.
§ 4.
(1) Členy sdružení jsou:
a) rodiče (zákonní zástupci) žáků školy;
b) ředitel školy a učitelé, kteří na škole vyučují, školní lékař a sociální pracovnice školy;
c) přátelé školy, kteří se za členy přihlásili a byli přijati (§ 7, odst. 4 a § 6, odst. 2.
(2) členové uvedení v odstavci 1, písm. a) a b) kromě ředitele školy mohou se vzdát členství; členství přátel školy, uvedených pod písm. c), zaniká vzdáním nebo vyloučením (§ 7, odst. 4 a § 6, odst. 2).
§ 5.
Orgány sdružení jsou:
a) členská schůze;
b) výbor;
c) předseda.
§ 6.
(1) Členská schůze se koná nejméně jednou za čtvrt roku,a to vždy nejpozději do měsíce od počátku školního roku (dále jen „výroční schůze“), a potom podle potřeby podle usnesení výboru nebo požádá-li o to aspoň deset členů, udávajíc předmět jednání.
(2) Členská schůze jedná a usnáší se o věcech zásadních a o