dnes je 16.4.2024

Input:

129/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, platné do 30.9.1961

č. 129/1960 Zb.
[zrušené č. 104/1961 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 26. července 1960
o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti podle § 7 zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a § 5 odst. 3 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, ve znění zákona č. 17/11957 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 249/1957 Ú. l., kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, se pozměňuje a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 2 písm. b) zní:
„b) nejméně tři žijící děti“.
2. § 3 odst. 1 zní:
„Žena žádající o umělé přerušení těhotenství se obrátí buď přímo nebo prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře na přednostu ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou, jež je příslušná podle místa jejího trvalého pobytu, a sdělí mu své důvody. Žena se však může obrátit i na přednostu ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou, která není příslušná podle místa jejího trvalého pobytu, a to i v jiném okresu.“
3. § 3 odst. 2 zní:
„Přednosta ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou předloží žádost komisi. Komise se zřizuje u okresního ústavu národního zdraví při každé nemocnici s poliklinikou a skládá se z ředitele nemocnice s poliklinikou nebo jím pověřeného zástupce, jenž řídí její jednání (předseda komise), a z přednosty ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou. Dalšího člena komise a jeho náhradníka jmenuje okresní národní výbor, a to ženu životem zkušenou a používající důvěry a vážnosti. Funkce této členky komise je funkcí čestnou, vykonávanou v obecném zájmu; výkonem této činnosti nesmí být členka komise zkrácena na svých nárocích plynoucích jí ze zaměstnaneckého pracovního poměru . Předseda komise může v případě potřeby k jednání přizvat jako odborného poradce dalšího odborníka, z jehož oboru je lékařská indikace nebo kontraindikace.“
4. § 5 zní:
„Provedení umělého přerušení těhotenství je bezplatné.“
5. K ustanovení § 6, které se označuje jako odstavec 1, se připojuje odstavec 2 tohoto znění:
„(2) Komise po zvážení všech okolností projednávaného případu rozhodne, zda je nutno vyrozumět rodiče ženy mladší 15 let o tom, že žádá o umělé přerušení těhotenství.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. září 1960.
 
Ministr:
v z. dr. Vyšohlíd v. r.